تصویر آهنگ A Million Dreams از Ziv Zaifman Hugh Jackman Michelle Williams

دانلود + متن + ترجمه آهنگ A Million Dreams از Ziv Zaifman Hugh Jackman Michelle Williams

👁 ١٩٢٣
امتیاز ٩.٠ از ٧ نظرI close my eyes and I can see چشمانم را میبندم و میبینم

The world that's waiting up for me دنیایی که منتظر من است

That I call my own که من اسمش را مال خودم می گذارم

Through the dark, through the door از طریق تاریکی،از طریق در

Through where no one's been before از جایی که قبلا کسی نبوده است

But it feels like home اما انگار خانه است

They can say, they can say it all sounds crazy آنها می توانند بگویند،آنها می توانند بگویند که همه چیز دیوانه به نظر می رسد

They can say, they can say I've lost my mind می توانند بگویند،می توانند بگویند عقلم را از دست داده ام

I don't care, I don't care, so call me crazy برایم مهم نیست،برایم مهم نیست،پس مرا دیوانه صدا کن

دانلود آهنگ A Million Dreams از Ziv Zaifman Hugh Jackman Michelle Williams

We can live in a world that we design ما می توانیم در دنیایی زندگی کنیم که خودمان طراحی می کنیم

'Cause every night I lie in bed چون هر شب در رختخواب دراز می کشم

The brightest colors fill my head روشن ترین رنگ ها سرم را پر می کنند

A Million Dreams are keeping me awake میلیون ها رویا مرا بیدار نگه می دارند

I think of what the world could be به این فکر میکنم که دنیا چه چیزی می تواند باشد

A vision of the one I see رویایی از کسی که می‌بینم

A Million Dreams is all it's gonna take یک میلیون رویا تمام چیزی است که لازم است

A Million Dreams for the world we're gonna make یک میلیون رویا برای جهانی که قرار است بسازیم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

There's a house we can build خانه ای هست که می‌توانیم بسازیم

Every room inside is filled هر اتاق داخل پر شده است

With things from far away با چیز های دور

Special things I compile چیز های خاصی که جمع می کنم

Each one there to make you smile هر کدام به شما لبخند می‌زند

On a rainy day در یک روز بارانی

They can say, they can say it all sounds crazy آنها می توانند بگویند،آنها می توانند بگویند که همه چیز دیوانه به نظر می رسد

They can say, they can say we've lost our minds آنها می توانند بگویند، می توانند بگویند که ما عقل خود را از دست داده ایم

I don't care, I don't care if they call us crazy برایم مهم نیست،برايم مهم نیست که ما را دیوانه خطاب کنند

Runaway to a world that we design فرار به دنیایی که ما طراحی می کنیم

Every night I lie in bed هر شب در تخت خواب دراز میکشم

The brightest colors fill my head روشن ترین رنگ ها سرم را پر می کنند

A Million Dreams are keeping me awake میلیون ها رویا مرا بیدار نگه می دارند

I think of what the world could be به این فکر میکنم که دنیا چه چیزی می تواند باشد

A vision of the one I see رویایی از کسی که می‌بینم

A Million Dreams is all it's gonna take یک میلیون رویا تمام چیزی است که لازم است

A Million Dreams for the world we're gonna make یک میلیون رویا برای جهانی که قرار است بسازیم

متن آهنگ A Million Dreams از Ziv Zaifman Hugh Jackman Michelle Williams

However big, however small هر چند بزرگ،هرچند کوچک

Let me be part of it all اجازه دهید من بخشی از آن باشم

Share your dreams with me رویاهای خود را با من به اشتراک بگذارید

You may be right, you may be wrong ممکن است حق با شما باشد،ممکن است اشتباه کنید

But say that you'll bring me along اما بگو که مرا با خودت می آوریTo the world you see به دنیایی که می بینی

To the world I close my eyes to see به دنیایی که چشمانم را می بندم تا ببینم

I close my eyes to see چشمانم را می بندم تا ببینم

Every night I lie in bed هر شب در رختخواب دراز می کشم

The brightest colors fill my head روشن ترین رنگ ها سرم را پر می کنند

A Million Dreams are keeping me awake میلیون ها رویا مرا بیدار نگه می دارند

A Million Dreams, A Million Dreams یک میلیون رویا،یک میلیون رویا

I think of what the world could be به این فکر میکنم که دنیا چه چیزی می تواند باشد

A vision of the one I see رویایی از کسی که می‌بینم

A Million Dreams is all it's gonna takeA Million Dreams for the world we're gonna make یک میلیون رویا تمام چیزی است که یک میلیون رویا برای جهانی که می خواهیم بسازیم نیاز دارد

For the world we're gonna make برای جهانی که می سازیم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background