تصویر آهنگ Stay از Zedd Alessia Cara

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Stay از Zedd Alessia Cara

آلبوم: Stay

👁 ٢٠٠
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرWaiting for the time to pass you by منتظرم زمانی هستم که تو رو نادیده بگیرم

Hope the winds of change will change your mind امیدوارم بادهای تغییر نظرتو عوض کنه

I could give a thousand reasons why میتونستم بهت هزار تا دلیل بدم

And I know you, and you've got to و من تو رو میشناسم و تو باید

Make it on your own, but we don't have to grow up خودت از پسش بر بیای ولی ما مجبور نیستیم بزرگ بشیم

We can Stay forever young میتونیم تا ابد جوون بمونیم

Living on my sofa, drinking *** and cola روی مبل من وقت بگذرونیم و رام و نوشابه بنوشیم

Underneath the rising sun زیر نور خورشید درحال طلوع

I could give a thousand reasons why میتونستم بهت هزار تا دلیل بدم

دانلود آهنگ Stay از Zedd Alessia Cara

But you're going, and you know that ولی تو داری میری و میدونی که

All you have to do is Stay a minute همه ی کاری که باید بکنی اینه که یه دقیقه وایستی

Just take your time فقط عجله نکن

The clock is ticking, so Stay ساعت تیک تیک میکنه پس بمون

All you have to do is wait a second همه کاری که باید بکنی اینه که یه لحظه صبر کنی

Your hands on mine دستت روی دست من

The clock is ticking, so Stay ساعت تیک تیک میکنه پس بمون

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

All you have to do is همه ی کاری که باید بکنی

All you have to do is Stay همه ی کاری که باید بکنی اینه که بمونی

Won't admit what I already know چیزی که الانشم میدونم رو اقرار نمیکنم

I've never been the best at letting go هیچوقت توی رها کردن بهترین نبودم

I don't wanna spend the night alone نمیخوام شبو تنها بگذرونم

Guess I need you, and I need to فکر کنم بهت نیاز دارم و نیاز دارم که

Make it on my own, but I don't wanna grow up خودم از پسش بر بیام ولی نمیخوام بزرگ بشم

We can Stay forever young میتونیم تا ابد جوون بمونیم

Living on my sofa, drinking *** and cola روی مبل من وقت بگذرونیم و رام و نوشابه بنوشیم

Underneath the rising sun زیر نور خورشید درحال طلوع

I could give a million reasons why میتونم یه میلیون دلیل بدم

But you're going, and you know that ولی تو داری میری و میدونی که

All you have to do is Stay a minute همه ی کاری که باید بکنی اینه که یه دقیقه وایستی

Just take your time فقط عجله نکن

The clock is ticking, so Stay ساعت تیک تیک میکنه پس بمون

متن آهنگ Stay از Zedd Alessia Cara

All you have to do is wait a second همه کاری که باید بکنی اینه که یه لحظه صبر کنی

Your hands on mine دستت روی دست من

The clock is ticking, so Stay ساعت تیک تیک میکنه پس بمون

All you have to do is همه ی کاری که باید بکنیAll you have to do is Stay همه ی کاری که باید بکنی اینه که بمونی

All you have to do is Stay همه ی کاری که باید بکنی اینه که بمونی

So Stay, yeah پس بمون, اره

All you have to do is Stay a minute همه ی کاری که باید بکنی اینه که یه دقیقه وایستی

Just take your time فقط عجله نکن

The clock is ticking, so Stay ساعت تیک تیک میکنه پس بمون

All you have to do is wait a second همه کاری که باید بکنی اینه که یه لحظه صبر کنی

Your hands on mine دستت روی دست من

The clock is ticking, so Stay ساعت تیک تیک میکنه پس بمون

All you have to do is Stay همه ی کاری که باید بکنی اینه که بمونی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background