متن آهنگ نیستی از یاس

آلبوم: Na Aslan

Nisti

👁 ٨٣Aham Nirguna Akshara Nirmala Kutastha Kevala Satchitananda translate

I *** the mother of all manifested forms translate

I *** the father known as the immovable substratum translate

My children are the names born of mind translate

In me they move and shift forms like waves translate

None knows me through empty reasoning translate

Except through the words of the indomitable Shruti translate

I *** the subtler than the subtle and the greatest translate

I *** the Lord of the Chariot with five horses translate

Aham Nirguna Akshara Nirmala Kutastha Kevala Satchitananda translate

I weave the universe with myself as the material translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I *** the One translate

Non dually One translate

I *** the Primodial Self translate

I *** the Absolute translate

Aho aham namo mahyam, Vinasho yasya nasti me translate

Brahmadis tamba paryantam jagan nasho pi tishthitah translate

I *** the mother of all manifested forms translate

I *** the father known as the immovable substratum translate

My children are the names born of mind translate

In me they move and shift forms like waves translate

متن آهنگ نیستی از یاس

None knows me through empty reasoning translate

Except through the words of the indomitable Shruti translate

I *** the subtler than the subtle and the greatest translate

I *** indeed the Lord of this Chariot translateAham Nirguna Akshara Nirmala Kutastha Kevala Satchitananda translate

Aham Nirguna Akshara Nirmala Kutastha Kevala Satchitananda translate

I *** the One translate

Non dually One translate

I *** the Primordial Self translate

I *** the Absolute translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background