تصویر آهنگ Menea Tu Chapa از Wilo D New

متن آهنگ Menea Tu Chapa از Wilo D New

👁 ١١٨Eh... Menea Tu Chapa translate

(tu chapa 5x) translate

Eh... Menea Tu Chapa translate

(tu chapa 5x) translate

Eh... Menea Tu Chapa translate

(tu chapa 5x) translate

Eh... Menea Tu Chapa translate

(tu chapa 5x) translate

Eh... Menea Tu Chapa translate

(tu chapa 5x) translate

Me... Menea Tu Chapa, así estilo sensual yap yap

Así estilo sensual, Me... Menea Tu Chapa así estilo sensual, estilo sensual estilo sensual

Ah, ah, ay, me gusta la chapa que suena placata translate

Placata translate

Ah, ah, ay, me gusta la chapa que suena placata translate

Mue... Mueve lo Mami Chula *** tu meneo translate

Prom Prom porque estoy aquí *** mi guineo

La... Dale que ya salio de la pantalon translate

Ponte así, ponte así, ponte ponte en posición

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Mue... Mueve lo Mami Chula *** tu meneo translate

Prom Prom porque estoy aquí *** mi guineo

La... Dale que ya salio de la pantalon translate

Ponte así, ponte así, ponte ponte en posición

Eh... Menea Tu Chapa translate

(tu chapa 5x) translate

Eh... Menea Tu Chapa translate

(tu chapa 5x) translate

Eh... Menea Tu Chapa translate

(tu chapa 5x) translate

Eh... Menea Tu Chapa translate

(tu chapa 5x) translate

Me... Menea Tu Chapa, así estilo sensual yap yap

Así estilo sensual, Me... Menea Tu Chapa así estilo sensual, estilo sensual estilo sensual

Ah, ah, ay, me gusta la chapa que suena placata translate

Placata translate

Ah, ah, ay, me gusta la chapa que suena placata translate

متن آهنگ Menea Tu Chapa از Wilo D New

Mue... Mueve lo Mami Chula *** tu meneo translate

Prom Prom porque estoy aquí *** mi guineo

La... Dale que ya salio de la pantalon translate

Ponte así, ponte así, ponte ponte en posición

Mue... Mueve lo Mami Chula *** tu meneo translate

Prom Prom porque estoy aquí *** mi guineoLa... Dale que ya salio de la pantalon translate

Ponte así, ponte así, ponte ponte en posición

Eh... Menea Tu Chapa translate

(tu chapa 5x) translate

Eh... Menea Tu Chapa translate

(tu chapa 5x) translate

Eh... Menea Tu Chapa translate

(tu chapa 5x) translate

Eh... Menea Tu Chapa translate

(tu chapa 5x) translate

Meneala meneala meneala meneala meneala ehhh translate

Meneala meneala meneala meneala meneala ehhh translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background