تصویر آهنگ Margarita از Wilkins

متن آهنگ Margarita از Wilkins

👁 ١٠٠The sun in her hair translate

The tropical hymn translate

The smell of the sea translate

With her next to me translate

She's got the touch that I ache for so much translate

My muchachita translate

It's more than her eyes translate

More than her voice translate

More than her smile translate

That leaves you no choice translate

Straight from the pain yes of love translate

She was born Margarita translate

And if I could get back to that dream translate

I know she'll be there translate

Waiting for me translate

Margarita translate

In my dreams we are together translate

And our love goes on forever translate

When I awake, I'm not there translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Mi Margarita translate

I will search until I'll find you translate

And the roses will remind you translate

And I will wake inside the dream translate

Me fui, viajé

Y años después

Tú *** tu flor

No era ilusión

Entre la gente al buscarte un fusil me apuntaba translate

Te vi alejar translate

Y caminé

Cuanto soñar

Tanto cambié

Es increíble que estés frente a mí

Muchachita translate

De repente su mano sentí

A su casa yo entré

Y allí entendí

متن آهنگ Margarita از Wilkins

Margarita translate

Que tú siempre has sido mía

Eras tú mi compañía

Desde otra vida lo sé

Mi Margarita translate

Hoy que estás en agoníaSé que es nuestra muchachita

La que nos une otra vez translate

Puso en sus manos la flor translate

Sus ojos cerró

My Margarita translate

En el cuarto surgió confusión

Todo el mundo lloró

Y fue feliz translate

Mi muchachita translate

Sé que sientes alegría

Ananana sé que anhelas

Que conmigo siempre estés

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background