متن آهنگ Chera Nemiraghsi از Viguen

👁 ٦٨قد و بالای تو رعنا رو بنازم

تو گل باغ تمنّا را بنازم

تو که با عشوه گری از همه دل می بری

من و شیدا میکنی چرا نمی رقصی

تو که با موی طلا قد و بالای بلا

عشوه بر پا میکنی چرا نمی رقصی

قد و بالای تو رعنا رو بنازم

تو گل باغ تمنّا رو بنازم

چو برقصی تو فریبا ببری از دل من تاب وتوانم

چو خرامی ز تمنا فکنی برق هوس بر دل وجانم

زنگاهم چو گریزی تو پریزاده مگر خواب و خیالی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

چه شود گر که خرامی تو که شیرین تر از امید وصالی

قد و بالای تو رعنا رو بنازم

تو گل باغ تمنّا رو بنازم

قد و بالای تو رعنا رو بنازم

تو گل باغ تمنّا را بنازم

ای سبک رقص بلا تو نکن ناز و بیا

تو که در رقص ترب شعبده بازی

ای گل عشق و صفا مرو از محفل ما

تو که شاداب تر از هر گل نازی

قد و بالای تو رعنا رو بنازم

متن آهنگ Chera Nemiraghsi از Viguen

تو گل باغ تمنّا را بنازم

چو برقصی تو فریبا ببری از دل من تاب وتوانم

چو خرامی ز تمنّا فکنی برق هوس بر دل و جانمزنگاهم چو گریزی تو پریزاده مگر خواب و خیالی

چه شود گر بخرامی تو که شیرین تر از امید وصالی

قد و بالای تو رعنا رو بنازم

تو گل باغ تمنا را بنازم

قد و بالای تو رعنا رو بنازم

تو گل باغ تمنا را بنازم

navidk67 translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background