تصویر آهنگ PARKING LOT از VANT

متن و ترجمه آهنگ PARKING LOT از VANT

👁 ١٦٥I'm a vampire, how'd you find her? translate

Like a gunshot in a PARKING LOT translate

No one heard, no one saw translate

I did nothing wrong, nothing wrong translate

I really wish I did something translate

Wait a minute, wait a minute یه دیقه صبر کن یه دیقه صبر کن

Wait a minute, cause your heart's not in it translate

Wait a minute, wait a minute یه دیقه صبر کن یه دیقه صبر کن

Wait a minute, cause your heart's not in it translate

When you find her translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

She'll look so pretty like a kick on the teeth, oh darling translate

Just admire her فقط ادمیر اینجاس

Like a gunshot in a PARKING LOT translate

No one heard, no one saw translate

I did nothing wrong, nothing wrong translate

I really wish I did something translate

Wait a minute, wait a minute یه دیقه صبر کن یه دیقه صبر کن

Wait a minute, cause your heart's not in it translate

Wait a minute, wait a minute یه دیقه صبر کن یه دیقه صبر کن

متن آهنگ PARKING LOT از VANT

Wait a minute, cause your heart's not in it translate

If you're not ready then I'm not ready translateJust keep things steady translate

Just keep things cool translate

If you're not ready then I'm not ready translate

Just keep things steady translate

Just keep things cool translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background