تصویر آهنگ Lips on Lips از Tiffany Young

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Lips on Lips از Tiffany Young

👁 ١٦١Take you in, like the air, you're a nice surprise (Ooh) translate

Like a rose, full in bloom, I romanticize translate

Only when I’m with you, colors they show through

Trust I speak the truth, darling I get weak when you translate

Put your lips on my lips translate

When you're touching like this وقتی اینجوری منو لمس میکنی

No they don't ever lie translate

And when the feeling is right و وقتی احساسات درست است

You can tell by my eyes تو میتونیبه وصیله چشم هایم بهم بگی

No, these lips they don't lie translate

These Lips on Lips they go like this translate

دانلود آهنگ Lips on Lips از Tiffany Young

(They go, they go, they go, they go) انها میروند،میروند،میروند

These Lips on Lips they go like this translate

(They go, they go, they go, they go) انها میروند،میروند،میروند

These Lips on Lips they go like this translate

(They go, they go, they go, they go) انها میروند،میروند،میروند

These Lips on Lips, they go like this, they go like this translate

See it through, and for you I would take my time (Ooh) translate

Not a phase, come in waves, let me ease your mind (Ooh) translate

Only one I choose, ride or die with you translate

Trust I speak the truth, darling I get weak when you translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Put your lips on my lips translate

When you’re touching like this

No, they don’t ever lie

And when the feeling is right و وقتی احساسات درست است

You can tell by my eyes تو میتونیبه وصیله چشم هایم بهم بگی

No, these lips they don’t lie

These Lips on Lips they go like this translate

(They go, they go, they go, they go) انها میروند،میروند،میروند

These Lips on Lips they go like this translate

(They go, they go, they go, they go) انها میروند،میروند،میروند

These Lips on Lips they go like this translate

(They go, they go, they go, they go) انها میروند،میروند،میروند

These Lips on Lips, they go like this, they go like this translate

You got me hooked on one kiss translate

I put your lips on my lips من لبهایم را روی لبهایت میگذارم

When I think of you it’s pure bliss

Put your lips on my lips translate

When you’re touching like this

No, they don’t ever lie

You put your lips on my lips تو لب هات رو روی لب هایم میگذاری

متن آهنگ Lips on Lips از Tiffany Young

When you're touching like this وقتی اینجوری منو لمس میکنی

No, they don’t ever lie

And when the feeling is right و وقتی احساسات درست است

You can tell by my eyes تو میتونیبه وصیله چشم هایم بهم بگی

No, these lips they don’t lie

These Lips on Lips they go like this translate(They go, they go, they go, they go) انها میروند،میروند،میروند

These Lips on Lips they go like this translate

(They go, they go, they go, they go) انها میروند،میروند،میروند

These Lips on Lips they go like this translate

(They go, they go, they go, they go) انها میروند،میروند،میروند

These Lips on Lips, they go like this, they go like this translate

Only one I choose, ride or die with you (Ride or die with you) translate

Trust I speak the truth (I speak the truth) translate

Darling I get weak when translate

You put your lips on my lips (You put your lips on my lips) translate

No, they don’t ever lie (No, they don’t, no, they don’t)

And when the feeling is right (Ooh, ooh) translate

No, these lips they don’t lie (No, they don't)

These Lips on Lips they go like this translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background