متن آهنگ Love Is You (radio version) از Thomas Godoj

👁 ٤٩You caught my teardrops translate

In your eyelid translate

You gave me strength translate

To say hello translate

You found me translate

Stranded on your island translate

It felt translate

Like I was coming home translate

And I know translate

That you're going places translate

Take a look translate

I'm right behind translate

Love is you translate

Seeing things like you do translate

Waking up next to you translate

Wanna give you all translate

All that I am translate

Love is you translate

You turn this world in two translate

Something I never knew translate

A beauty surrounds you translate

Love is you translate

You let me translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Dive in other waters translate

I close my eyes translate

I learn to see translate

And I don't want translate

To waste tomorrow translate

And I won't translate

If you're there with me translate

Love is you translate

Seeing things like you do translate

Waking up next to you translate

Wanna give you all translate

All that I am translate

Love is you translate

You turn this world in two translate

Something I never knew translate

A beauty surrounds you translate

Love is you translate

Love is you translate

You're my everything translate

My everything translate

My everything translate

My world just falls apart translate

متن آهنگ Love Is You (radio version) از Thomas Godoj

When you're not here translate

You caught my teardrops translate

In your eyelid translate

It felt translate

Like I was coming home translate

Love is you translate

Seeing things like you do translateWaking up next to you translate

Wanna give you all translate

All that I am translate

Love is you translate

You turn this world in two translate

Something I never knew translate

A beauty surrounds you translate

Love is translate

You're my everything translate

My everything translate

My everything translate

My world just falls apart translate

When you're not here translate

Love is you translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background