تصویر آهنگ Softcore از The Neighbourhood

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Softcore از The Neighbourhood

امتیاز ٨.٧ از ٤٦ نظرYou've been my muse for a long time تو برای مدت طولانی میوز من خواهی بود (میوز:الهه موسیقی در عصر باستان(

You get me through every dark night تو من رو از هر شب تاریک عبور میدی

I'm always gone, out on the go من همیشه رفته ام،در حال حرکت

I'm on the run and you're home alone من در حال فرارم و تو توو خونه تنهایی

I'm too consumed with my own life من زیادی درگیر زندگی خودمم

Are we too young for this? آیا برای این خیلی جوونیم؟

Feels like I can't move حس میکنم نمیتونم تکون بخورم

Sharing my heart قلبم رو قسمت میکنم

It's tearing me apart داره من رو از هم می پاشونه

دانلود آهنگ Softcore از The Neighbourhood

But I know I'd miss you, baby, if I left right now ولی میدونم که دلتنگت میشم اگر همین الان برم

Doing what I can, tryna be a man چیزی رو که از دستم بر میاد انجام میدم،سعی میکنم ی مرد باشم

And every time I kiss you, baby و عزیزم،هربار که میبوسمت

I can hear the sound of breaking down میتونم صدای درهم شکستن رو بشنوم

I've been confused as of late (Yeah) من تا همین اواخر گیج شده ام...

Watching my youth slip away (Yeah) میبینم که جوونیم داره از دست میره

You're like the sun, you wake me up تو مثل خورشیدی باعث میشی من بلند شم

But you drain me out if I get too much اگه زیاد در معرضت باشم نابود میشم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I might need you or I'll break ممکنه بهت نیاز داشته باشم وگرنه میشکنم

Are we too young for this? آیا برای این خیلی جوونیم؟

Feels like I can't move حس میکنم نمیتونم تکون بخورم

Sharing my heart قلبم رو قسمت میکنم

It's tearing me apart داره من رو از هم می پاشونه

But I know I'd miss you, baby, if I left right now ولی میدونم که دلتنگت میشم اگر همین الان برم

Doing what I can, tryna be a man چیزی رو که از دستم بر میاد انجام میدم،سعی میکنم ی مرد باشم

And every time I kiss you, baby و عزیزم،هربار که میبوسمت

I can hear the sound of breaking down میتونم صدای درهم شکستن رو بشنوم

Breaking down, breaking down, breaking down درهم شکستن (×3)

Breaking down, breaking down, breaking down درهم شکستن (×3)

I don't want to play this part نمیخوام که این بخش رو بازی کنم

But I do, all for you ولی انجامش میدم، برای تو

I don't want to make this hard نمیخوام اینو سخت کنم

But I will 'cause I'm still ولی خواهم کرد، چون من هنوز

Sharing my heart قلبم رو قسمت میکنم

متن آهنگ Softcore از The Neighbourhood

It's tearing me apart داره من رو از هم می پاشونه

But I know I'd miss you, baby, if I left right now (I know I would) ولی میدونم که دلتنگت میشم اگر همین الان برم (میدونم که میشم)

Doing what I can, tryna be a man (Be your man) انجام دادن چیزی که ازم بر میاد،تلاش برای مرد بودن(مرد تو بودن)

And every time I kiss you, baby و عزیزم،هربار که میبوسمتI can hear the sound of breaking down میتونم صدای درهم شکستن رو بشنوم

Sharing my bed, uh قسمت کردن تختم

Sharing my bread, yeah قسمت کردن نونم

Sharing my bread قسمت کردن نونم

Sharing my head قسمت کردن سرم (افکار)

(I'm breaking down) من درهم میشکنم

Sharing my heart قلبم رو قسمت میکنم

Sharing my, suddenly I'm قسمت کردنِ (چیزی که متعلق به خودشه)..ناگهان من

(Breaking down) درهم میشکنم

Sharing, I'm done قسمت کردن،[دیگه]تموم کردم

Sharing my life قسمت کردن زندگیم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
Katrin
 
0
عاليه=)
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background