تصویر آهنگ I'm The King از The Game

متن و ترجمه آهنگ I'm The King از The Game

👁 ١١٣
امتیاز ٨.٠ از ١ نظرI'm The King من پادشاهم

And I be smoking و دارم سیگار می کشم (منظورش اینه گنگش بالاست)

Welcome to my town به شهرم خوش اومدی

And I be smoking, (x2) و دارم سیگار می کشم

If I say we on one nigga و اگر بگویم می ریم سمت سیاه پوست من (منظور هویت اصلیشه)

Then we on کارمونو ادامه می دیم

And if I say we gone my nigga و اگر بگویم می ریم سمت سیاه پوست من (منظور هویت اصلیشه)

Then we gone و بعد رفتیم

And if I say we drinking و اگر بگم می نوشیم

Then we drinking that patron بعد از پشتیبان استفاده می کنیم

And if I say we rolling و اگر بگویم ما غلت می زنیم(حرکت می کنیم)

Then somebody roll a zone بعد هر کس کاری می کند (یه گوشه از کارو به دست می گیره)

A-a-a-a-yeh (x4) اااا یه

This *** right *** nigga این کاکا سیاه (سیاه پوست)لعنتی همین جاست

How you smoking, how you choking, how you toking چطور سیگار می کشی ، چطور خفه می شوی، چطور می کشی

While you rolling I be zoning, in the morning در حالی که حرکت می کنید من مرز بندی می کنم در صبح ( در اولین زمان)

Waking, baking while I'm yawning بیدار شدن و پختن در حالی که خمیازه می کشم(یعنی خیلی باحالم)

It's that get low, Benzo, be careful around them rims ho این که پایین بیاد بنزو(مواد مخدر) مواظب اون رینگ ها باش(منظورش وقتی که اثر مواد تموم می شه مواظب باش)

Run and tell your friends, that we about to get it in بدوید و به دوستاتون بگید ما داریم میایم

And we smoking on this Indo و ما در این هندو(زبان هندو-اروپایی) سیگار می کشیم(حکمرانی می کنیم)

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Let it breathe, *** a window بذار نفس بکشه(آزاد باشه) یه پنجره رو بشکن(آزاد باش)

Blowing on this purple in this Enzo دمیدن در این بنفش در این انزو(اسم موجودی افسانه ای و قدرتمند)

Nigga کاکا سیاه

What you smoking چه نوع سیگاری می کشی

Can't *** with this *** that I be blazing با این ادمای عوضی نمیشه من عصبانیم

Walk in the store nigga در فروشگاه سیاه پوستا قدم بزنید (یعنی مکانی که تحت مالکیت اونهاست)

Eyes so low they probably think I'm asian چشمانم خیلی پایینه شاید فک کنن اسیایی هستم

Redbone, red car translate

Ain't this *** amazing? این عوضی باحال نیست

Red hot, red bottoms قرمز داغ و پایین قرمز (فک کنید معلومه نمی خوام بگم)

Spicy like she cajun translate

Red rims, red cuts translate

Looking like a st-a-ar شبیه یک st-a-ar

Tell a *** ballin by the emblem on his c-a-ar translate

So f-a-ar translate

So g-o-ood translate

This is what they call me in the h-o-ood translate

Nigga کاکا سیاه

متن آهنگ I'm The King از The Game

You smoking, who got the flame? translate

Get high as them Chevy doors translate

When I'm rolling up paper planes translate

I'm just saying translate

Wipe your feet off before you step in the door translate

Been banging since '94 translateYou didn't but now you know translate

Them *** hitting the floor translate

Them switches hitting the floor translate

Them swishes is good to go translate

And that purple off in your throat, so, yo translate

You ain't noticed, this how we ride translate

And we can take this liquor outside translate

Recognize تشخیص

Zoned up, 'troned up منطقه بندی شده و پادشاهی شده

This is what you want bruh translate

Bottles up, lighters up translate

This some *** to smoke to, (x2) translate

I'm The King من پادشاهم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background