تصویر آهنگ Blackbird از The Beat Bugs Sia

متن آهنگ Blackbird از The Beat Bugs Sia
Blackbird singing in the dead of night translate

Take these broken wings and learn to fly all your life translate

You were only waiting for this moment to arrive translate

Blackbird singing in the dead of night translate

Take these sunken eyes and learn to see all your life translate

You were only waiting for this moment to be free translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Blackbird fly translate

Blackbird fly translate

Into the light of the dark black night translate

Oo-ooh, oo-ooh translate

Blackbird fly translate

Blackbird fly translate

Into the light of the dark black night translate

متن آهنگ Blackbird از The Beat Bugs Sia

Blackbird singing in the dead of night translateTake these broken wings and learn to fly all your life translate

You were only waiting for this moment to arrive translate

You were only waiting for this moment to arrive translate

You were only waiting for this moment to arrive translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background