تصویر آهنگ YES MOM از Tessa Violet

دانلود + متن + ترجمه آهنگ YES MOM از Tessa Violet

👁 ٢٥٨٧
امتیاز ٨.٧ از ٦ نظرBet you′ve been a *** of me

See me in your fantasies منو توی خیالت ببین

Everything I got, I got working for me همه چیز گرفتم، من برای خودم کار کردم

So eat that, peep that پس اینو بخور ، نگاه کن

I'm the one to beat, yeah (yeah) من کسیم که باید شکستش بدی (اره)

I′m the one to beat, yeah

I'm the one to beat, yeah من کسیم که باید شکستش بدی (اره)

When I take my picture, wanna kiss her وقتی از خودم عکس میگیرم میخوام بوسش کنم

I'm like "damn" (damn) من اینشکلیم که"لعنتی"(لعنتی)

دانلود آهنگ YES MOM از Tessa Violet

I see my reflection, got affection ′cause I can

I can′t help that I feel myself, yes, I guess I'm a fan

When everything you′re looking for is right *** where I stand, yeah

Bet you've been a *** of me تو یه طرفدار بزرگ از من بودی

See me in your fantasies منو توی خیالت ببین

Everything I got, I got working for me همه چیز گرفتم، من برای خودم کار کردم

So eat that, peep that پس اینو بخور ، نگاه کن

I′m the one to beat, yeah

What you see is what you get (yes, mom) چیزی که میبینی چیزیه که بدست آوردی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Everything, I'm owning it (yes, mom) هر چیزی که مال منه

Did it independent ′cause I got what I need

So eat that, peep that پس اینو بخور ، نگاه کن

I'm the one to beat, yeah (yeah!) translate

I'm the one to beat, yeah من کسیم که باید شکستش بدی (اره)

I′m the one to beat, yeah

20/20 vision with ambition, it′s how I'm made

I can′t keep from winning when it's in my DNA

Push me down and I bounce right back منو به عقب هل بده و من دوباره برمیگردم

Trampoline and it′s in my past

Rising like a phoenix, making fire from the ash مثل ققنوس ظهور میکنم و از خاکستر اتش به پا میکنم

Bet you've been a *** of me تو یه طرفدار بزرگ از من بودی

See me in your fantasies منو توی خیالت ببین

Everything I got, I got working for me همه چیز گرفتم، من برای خودم کار کردم

So eat that, peep that پس اینو بخور ، نگاه کن

I′m the one to beat, yeah

What you see is what you get (yes, mom) چیزی که میبینی چیزیه که بدست آوردی

متن آهنگ YES MOM از Tessa Violet

Everything, I'm owning it (yes, mom) هر چیزی که مال منه

Did it independent 'cause I got what I need بدون نیاز به کسی و مستقل انجامش میدم چون هر چیزی که میخوامش رو خودم به دست میارم

So eat that, peep that پس اینو بخور ، نگاه کن

I′m the one to beat, yeah

God, it′s such a treat

Just getting to be me translateSpending all my time on what I want صرف کردن همه زمانم برای چیزی که میخوام

Looking in the mirror نگاه کردن داخل ایینه

I'm so glad I′m here

I'm the one to beat, yeah من کسیم که باید شکستش بدی (اره)

I′m the one to beat, yeah

Eat that, peep that translate

I'm the one to beat, yeah من کسیم که باید شکستش بدی (اره)

(I love, I love, I love, I love, I love) me translate

(I love, I love, I love, I love, I love) me translate

(I love, I love, I love, I love, I love) me translate

(I love, I love, I love) eat that, peep that translate

I′m the one to beat, yeah

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background