تصویر آهنگ We Are Never Ever Getting Back Together از Taylor Swift

دانلود + متن + ترجمه آهنگ We Are Never Ever Getting Back Together از Taylor Swift

👁 ٢٣٧٨
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرI remember when we broke up the first time اولین باری که بهم زدیم رو یادم میاد

Saying, "This is it, I've had enough" ‘cause like

We hadn't seen each other in a month گفتن، "اینه، من به اندازه کافی کشیدم" یک ماه بود که همدیگر را ندیده بودیم

When you said you needed space… what?

Then you come around again and say وقتی گفتی به فضا نیاز داری... چی؟ بعد دوباره اومدی و گفتی

"Baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me." "عزیزم، دلم برایت تنگ شده و قسم می خورم که عوض می شوم. به من اعتماد کن."

Remember how that lasted for a day? یادت میاد چطوری یک روز طول کشید؟

I say "I hate you," we break up, you call me… "I love you."

دانلود آهنگ We Are Never Ever Getting Back Together از Taylor Swift

Ooh, we called it off again last night but دیشب دوباره لغوش کردیم اما

Ooh, this time I'm telling you, I'm telling you این بار به تو می گویم، به تو می گویم

We are never, ever, ever getting back together ما هرگز، هرگز، هرگز بهم برنمیگردیم

We are never, ever, ever getting back together ما هرگز، هرگز، هرگز بهم برنمیگردیم

You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me تو برو با دوستات صحبت کن، با دوستان من صحبت کن، با من صحبت کن

But we are never, ever, ever, ever getting back together اما ما هرگز، هرگز، هرگز، هرگز بهم برنمیگردیم

Like, ever مثل همیشه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I'm really gonna miss you picking fights من واقعا دلم برای دعوا کردنت تنگ خواهد شد

And me falling for it, screaming that I'm right و من درگیر آن شدم و فریاد زدم که حق با من است

And you would hide away and find your peace of mind و تو پنهان می شدی و آرامش خود را پیدا می کردی

With some indie record that's much cooler than mine با برخی از اون آدمای قبلی که بسیار جالب تر از من است

Ooh, you called me up again tonight but امشب دوباره با من تماس گرفتی اما

Ooh, this time, I'm telling you, I'm telling you این بار به تو می گویم، به تو می گویم

We are never, ever, ever getting back together ما هرگز، هرگز، هرگز بهم برنمیگردیم

We are never, ever, ever getting back together ما هرگز، هرگز، هرگز بهم برنمیگردیم

You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me تو برو با دوستات صحبت کن، با دوستان من صحبت کن، با من صحبت کن

But we are never, ever, ever, ever getting back together اما ما هرگز، هرگز، هرگز، هرگز بهم برنمیگردیم

Ooh… (Yeah!)

Ooh… (Yeah!)

Ooh… (Yeah!)

Oh, oh, oh! اوه

I used to think that we were forever, ever قبلاً فکر می کردم که ما برای همیشه و تا ابد هستیم

متن آهنگ We Are Never Ever Getting Back Together از Taylor Swift

And I used to say "Never say never…"

Sigh, so he calls me up, and he's like, "I still love you," و من می گفتم "هرگز نگو هرگز..." آهی کشید،بعد منو صدا کرد و گفت: "هنوز دوستت دارم"

And I'm like, I'm just, "I mean this is exhausting" و من فقط می گویم "یعنی این خسته کننده است"

"You know, like we are never getting back together" "میدونی، مثل اینکه ما هیچوقت بهم بر نمیگردیم""Like, ever" (No!) "مثل همیشه" (نه!)

We are never, ever, ever getting back together ما هرگز، هرگز، هرگز بهم برنمیگردیم

We are never, ever, ever getting back together ما هرگز، هرگز، هرگز بهم برنمیگردیم

You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me تو برو با دوستات صحبت کن، با دوستان من صحبت کن، با من صحبت کن

But we are never, ever, ever, ever getting back together اما ما هرگز، هرگز، هرگز، هرگز بهم برنمیگردیم

We, ooh… getting back together

We, ooh… getting back together

You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me تو برو با دوستات صحبت کن، با دوستان من صحبت کن، با من صحبت کن

But we are never, ever, ever, ever getting back together اما ما هرگز، هرگز، هرگز، هرگز بهم برنمیگردیم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background