تصویر آهنگ Out of the Woods از Taylor Swift

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Out of the Woods از Taylor Swift

آلبوم: 1989

👁 ٣٨٥
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظر[Verse 1] translate

Looking at it now در حال حاضر به آن نگاه می کنم

It all seems so simple همه چیز خیلی ساده به نظر می رسه

We were lying on your couch روی مبل تو دراز کشیده بودیم

I remember یادم میاد

You took a Polaroid of us تو از ما پولاروید گرفتی

Then discovered (then discovered) سپس کشف شد (سپس کشف شد)

The rest of the world was black and white بقیه دنیا سیاه و سفید بود

But we were in screaming color اما ما به رنگ جیغ بودیم و یادم می‌آید که فکر می‌کردم…

And I remember thinking…

[Chorus] translate

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods yet? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما از جنگل بیرون آمده ایم؟

دانلود آهنگ Out of the Woods از Taylor Swift

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟

Are we in the clear yet? In the clear yet? Good آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ در روشنی هنوز؟ خوب

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods yet? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟

Are we in the clear yet? In the clear yet? Good آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ در روشنی هنوز؟ خوب

(Are we Out of the Woods?) آیا ما از جنگل بیرون آمده ایم؟

[Verse 2] translate

Looking at it now در حال حاضر به آن نگاه می کنم

Last December (last December) دسامبر گذشته

We were built to fall apart ما ساخته شده ایم که از هم بپاشیم

Then fall back together (back together) سپس برگشتیم به هم(به سمت هم برگشتیم)

Your necklace hanging from my neck گردنبندت از گردنم آویزان شده

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

The night we couldn't quite forget شبی که نتونستیم کاملا فراموشش کنیم

When we decided, we decided وقتی تصمیم گرفتیم، تصمیم گرفتیم

To move the furniture so we could dance برای جابجایی اثاثیه تا بتونیم برقصیم

Baby, like we stood a chance عزیزم، مثل اینکه ما شانس داشتیم

Two paper airplanes flying, flying, flying دو هواپیمای کاغذی در حال پرواز، پرواز، پرواز

And I remember thinking…

[Chorus] translate

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods yet? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟

Are we in the clear yet? In the clear yet? Good آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ در روشنی هنوز؟ خوب

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods yet? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟

Are we in the clear yet? In the clear yet? Good آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ در روشنی هنوز؟ خوب

(Are we Out of the Woods?) آیا ما از جنگل بیرون آمده ایم؟

[Bridge] translate

Remember when you hit the brakes too soon? به یاد داری زمانی رو که خیلی زود ترمز کردی؟

Twenty stitches in a hospital room بیست بخیه در یک اتاق بیمارستان

When you started crying, baby, I did too وقتی شروع کردی به گریه کردن عزیزم، من هم گریه کردم

When the sun came up, I was looking at you وقتی خورشید طلوع کرد، من به تو نگاه می کردم

Remember when you couldn't take the heat? به یاد داری زمانی که نمی توانستی گرما رو تحمل کنی؟

I walked out and said I'm setting you free بیرون رفتم و گفتم آزادت می کنم

But the monsters turned out to be just trees اما معلوم شد که هیولاها فقط درخت هستند

When the sun came up, you were looking at me وقتی خورشید طلوع کرد، تو به من نگاه می کردی

متن آهنگ Out of the Woods از Taylor Swift

You were looking at me, ooh داشتی به من نگاه میکردی

You were looking at me داشتی به من نگاه میکردی

(Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods yet?) (آیا ما هنوز از جنگل خارج شده ایم؟ آیا هنوز از جنگل خارج شده ایم؟)

(Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods?) آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما از جنگل بیرون آمده ایم؟

I remember یادم میاد

(Are we in the clear yet? Are we in the clear yet?) آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ در روشنی هنوز؟ خوب

(Are we in the clear yet? In the clear yet? Good) آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ در روشنی هنوز؟ خوب

Oh, I remember! یادم می آید![Chorus] translate

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods yet? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟

Are we in the clear yet? In the clear yet? Good آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ در روشنی هنوز؟ خوب

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods yet? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟

Are we in the clear yet? In the clear yet? Good آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ در روشنی هنوز؟ خوب

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods yet? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟

Are we in the clear yet? In the clear yet? Good آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ در روشنی هنوز؟ خوب

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods yet? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we Out of the Woods yet? Are we Out of the Woods? آیا ما هنوز از جنگل بیرون آمده ایم؟ آیا ما از جنگل بیرون آمده ایم؟

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟

Are we in the clear yet? In the clear yet? Good آیا ما هنوز در روشنی هستیم؟ در روشنی هنوز؟ خوب

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background