تصویر آهنگ Dress از Taylor Swift

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Dress از Taylor Swift

آلبوم: Reputation

👁 ٨٨٥
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرOur secret moments in a crowded room لحظات مخفی ما ، توی یه اتاق شلوغ

They got no idea about me and you اونا هیچ ایده ای درباره ی من و تو ندارن

There is an indentation in the shape of you در تو پستی بلندی هایی وجود داره

Made your mark on me, a golden tattoo علامتت و رو من زدی،یه تتوی طلایی

All of this silence and patience, pining and anticipation این همه سکوت و صبر و دلتنگی و انتظار...

My hands are shaking from holding back from you دستام دارن بخاطر خودداری از تو میلرزن

Ha, ah, ah ها اه اه

All of this silence and patience, pining and desperately waiting تمام این سکوت و صبوری و رنج و انتظار ناامیدانه

My hands are shaking from all this دستام دارن بخاطرش میلرزن

Ah, ha, ha, ha-ah اه ها ها ها-اه

Say my name and everything just stops اسمم و میگی و همه چیز فقط متوقف میشه!

دانلود آهنگ Dress از Taylor Swift

I don't want you like a best friend من تو رو عین یه بهترین دوست نمیخوام:)

Only bought this Dress so you could take it off فقط این لباس و خریدم که تو بتونی درش بیاری

Take it oh, ha, ha, ha-ah بگیرش اوه، ها ها ها-اه

Carve your name into my bedpost تو تختم اسمت و حک کن

’Cause I don't want you like a best friend

Only bought this Dress so you could take it off فقط این لباس و خریدم که تو بتونی درش بیاری

Take it oh, ha, ha, ha-ah بگیرش اوه، ها ها ها-اه

Inescapable, I'm not even gonna try اجتناب ناپذیر است، من حتی سعی نمی کنم

And if I get burned, at least we were electrified و اگر سوختم حداقل برق گرفتیم

I’m spilling wine in the bathtub

You kiss my face and we're both drunk صورتم را می بوسی و هر دو مستیم

Everyone thinks that they know us همه فکر می کنن ما رو می شناسند

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

But they know nothing about—

All of this silence and patience, pining and anticipation این همه سکوت و صبر و دلتنگی و انتظار...

My hands are shaking from holding back from you دستام دارن بخاطر خودداری از تو میلرزن

Ha, ah, ah ها اه اه

All of this silence and patience, pining and desperately waiting تمام این سکوت و صبوری و رنج و انتظار ناامیدانه

My hands are shaking from all this دستام دارن بخاطرش میلرزن

Ah, ha, ha, ha-ah اه ها ها ها-اه

Say my name and everything just stops اسمم و میگی و همه چیز فقط متوقف میشه!

I don't want you like a best friend من تو رو عین یه بهترین دوست نمیخوام:)

Only bought this Dress so you could take it off فقط این لباس و خریدم که تو بتونی درش بیاری

Take it oh, ha, ha, ha-ah بگیرش اوه، ها ها ها-اه

Carve your name into my bedpost تو تختم اسمت و حک کن

'Cause I don't want you like a best friend چون من تو را مثل بهترین دوست نمی خواهم

Only bought this Dress so you could take it off فقط این لباس و خریدم که تو بتونی درش بیاری

Take it oh, ha, ha... بگیرش اوه ها ها

Ha-ah-ah, ha-ah-ah, ha-ah-ah-ah ها-اه-اه (x3)

Only bought this Dress so you could take it off فقط این لباس و خریدم که تو بتونی درش بیاری

Ha-ah-ah, ha-ah-ah, ha-ah-ah-ah ها-اه-اه (x3)

Only bought this Dress so you could take it off فقط این لباس و خریدم که تو بتونی درش بیاری

Flashback when you met me برگشتن به زمانی که همدیگر رو ملاقات کردیم

Your buzzcut and my hair bleached وزوز تو و موهایم سفید شد

متن آهنگ Dress از Taylor Swift

Even in my worst times, you could see the best of me حتی در بدترین زمانم، میتوانی بهترین های من را ببینی

Flashback to my mistakes برگشتن به اشتباهاتم

My rebounds, my earthquakes واکنش های من، توسط زلزله

Even in my worst lies, you saw the truth in me حتی در بدترین دروغ های من، حقیقت را در من دیدی

And I woke up just in time ‌و من به موقع از خواب بیدار شدم

Now I wake up by your side حالا کنارت بیدار میشم

My one and only, my lifeline یکی بدونه من، راه نجات من

I woke up just in time به موقع از خواب بیدار شدمNow I wake up by your side حالا کنارت بیدار میشم

My hands shake, I can't explain this دستانم می لرزد، نمی توانم این را توضیح دهم

Ah, ha, ha, ha-ah اه ها ها ها-اه

Say my name and everything just stops... اسم من را بگو و همه چیز متوقف می شود ...

I don't want you like a best friend من تو رو عین یه بهترین دوست نمیخوام:)

Only bought this Dress so you could take it off فقط این لباس و خریدم که تو بتونی درش بیاری

Take it oh, ha, ha, ha-ah بگیرش اوه، ها ها ها-اه

Carve your name into my bedpost تو تختم اسمت و حک کن

'Cause I don’t want you like a best friend

Only bought this Dress so you could take it off فقط این لباس و خریدم که تو بتونی درش بیاری

Take it oh, ha, ha, ha-ah بگیرش اوه، ها ها ها-اه

There is an indentation in the shape of you در تو پستی بلندی هایی وجود داره

Only bought this Dress so you could take it off فقط این لباس و خریدم که تو بتونی درش بیاری

You made your mark on me, golden tattoo خالکوبی طلایی روی من اثر گذاشتی

Only bought this Dress so you could take it off فقط این لباس و خریدم که تو بتونی درش بیاری

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background