تصویر آهنگ Call It What You Want از Taylor Swift

متن و ترجمه آهنگ Call It What You Want از Taylor Swift

آلبوم: Reputation

👁 ٣٨٦
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرMy castle crumbled overnight قلعه من شبانه سقوط کرد

I brought a knife to a gunfight برای جنگی که همه تفنگ میارند من فقط یه چاقو بردم (برای اون آماده نشده بودم))

They took the crown, but it's alright پس اون ها تاج پادشاهی را از من گرفتند، ولی اشکالی نداره

All the liars are calling me one همه ی دروغگو ها من رو یکی از خودشون صدا میزنند

Nobody's heard from me for months کسی برای ماه هاست که از من خبر نداره

I'm doin' better than I ever was من دارم بهتر از هر زمانی که بودم میرم جلو (پیش میرم و پیشرفت میکنم)

'Cause چون

My baby's fit like a daydream translate

Walking with his head down سر به زیر راه میره...

I'm the one he's walking to و من تنها کسی هستم که به سمتم میاد

So Call It What You Want, yeah پس هر چی دلت میخواد صداش کن (اسم این رو هر چی دلت میخواد بزار)

Call It What You Want to هر چی میخوای صداش کن...

My baby's fly like a jet stream translate

High above the whole scene بعد از تمام این ماجرا ها

Loves me like I'm brand new جوری من رو دوست داره که انگار براش یه برند نو و جدید هستم

So Call It What You Want, yeah پس هر چی دلت میخواد صداش کن (اسم این رو هر چی دلت میخواد بزار)

Call It What You Want to هر چی میخوای صداش کن...

All my flowers grew back as thorns همه ی گل هام مثل خار بهم برگشتند (اشاره به همون ماجرا هایی داره که در ابتدا گفته شد)

Windows boarded up after the storm translate

He built a fire just to keep me warm اون (معشوق من) یه آتیش درست کرد تا فقط من رو گرم نگه داره

All the drama queens taking swings translate

All the jokers dressing up as kings تمام دلقک ها دارن لباس پادشاه ها رو می پوشن

They fade to nothing when I look at him translate

And I know I make the same mistakes every time و من میدونم که هربار همون اشتباه رو مرتکب میشم

Bridges burn, I never learn translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

At least I did one thing right دست کم(حداقل) من یک کار را درست انجام دادم

I did one thing right یک کار را درست انجام دادم

I'm laughing with my lover, makin' forts under covers translate

Trust him like a brother مانند برادرم به او اعتماد دارم

Yeah, you know I did one thing right اره تو میدونی که من یک کار را درست انجام دادم

Starry eyes sparkin' up my darkest night translate

My baby's fit like a daydream translate

Walking with his head down سر به زیر راه میره...

I'm the one he's walking to و من تنها کسی هستم که به سمتم میاد

So Call It What You Want, yeah پس هر چی دلت میخواد صداش کن (اسم این رو هر چی دلت میخواد بزار)

Call It What You Want to هر چی میخوای صداش کن...

My baby's fly like a jet stream translate

High above the whole scene بعد از تمام این ماجرا ها

Loves me like I'm brand new جوری من رو دوست داره که انگار براش یه برند نو و جدید هستم

(Call It What You Want, Call It What You Want, call it) هر چی میخوای صداش کن... ، صداش کن

So Call It What You Want, yeah پس هر چی دلت میخواد صداش کن (اسم این رو هر چی دلت میخواد بزار)

Call It What You Want to هر چی میخوای صداش کن...

I want to wear his initial on a chain round my neck من تصمیم گرفتم اول اسمش رو روی یه گردن بند بزنم و اون رو دور گردنم بزنم

Chain round my neck زنجیر دور گردنمه

Not because he owns me نه فقط به خاطر اینکه مال من هست

But 'cause he really knows me به خاطر اینکه اون من رو خیلی خوب میشناسه

Which is more than they can say, I... translate

I recall late November من اخرای نوامبر رو یادم میاد

Holdin' my breath, slowly I said نفسم رو نگه میدارم (حبس میکنم) و آروم میگم:

متن آهنگ Call It What You Want از Taylor Swift

"You don't need to save me لازم نیست من رو نجات بدی

But would you run away with me?" ولی حاضری با من فرار کنی؟

Yes (would you run away?) اره ( با من فرار میکنی؟)

My baby's fit like a daydream translate

Walking with his head down سر به زیر راه میره...

I'm the one he's walking to و من تنها کسی هستم که به سمتم میاد

(Call It What You Want, Call It What You Want, call it) هر چی میخوای صداش کن... ، صداش کنSo Call It What You Want, yeah پس هر چی دلت میخواد صداش کن (اسم این رو هر چی دلت میخواد بزار)

Call It What You Want to هر چی میخوای صداش کن...

My baby's fly like a jet stream translate

High above the whole scene بعد از تمام این ماجرا ها

Loves me like I'm brand new جوری من رو دوست داره که انگار براش یه برند نو و جدید هستم

(Call It What You Want, Call It What You Want, call it) هر چی میخوای صداش کن... ، صداش کن

So Call It What You Want, yeah پس هر چی دلت میخواد صداش کن (اسم این رو هر چی دلت میخواد بزار)

Call It What You Want to هر چی میخوای صداش کن...

(Call It What You Want, call it) هر چی میخوای صداش کن... ، صداش کن

(Call It What You Want, Call It What You Want, call it) هر چی میخوای صداش کن... ، صداش کن

(Call It What You Want, Call It What You Want, call it) هر چی میخوای صداش کن... ، صداش کن

(Call It What You Want, Call It What You Want, call it) هر چی میخوای صداش کن... ، صداش کن

(Call It What You Want, Call It What You Want, call it) هر چی میخوای صداش کن... ، صداش کن

(Call It What You Want, Call It What You Want, call it) هر چی میخوای صداش کن... ، صداش کن

(Call It What You Want, Call It What You Want, call it) هر چی میخوای صداش کن... ، صداش کن

Call It What You Want, yeah هر چی میخوای صداش کن...

Call It What You Want… to

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background