تصویر آهنگ All You Had to Do Was Stay از Taylor Swift

دانلود + متن + ترجمه آهنگ All You Had to Do Was Stay از Taylor Swift

آلبوم: 1989

👁 ٤٤٣
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرPeople like you always want back آدمایی مثل تو همیشه میخان برگردن

The love they gave away ب عشقی ک از دستش دادن

And people like me wanna believe you و آدمایی مثل من میخان تو رو باور کنن

When you say you've changed وقتی ک گفتی عوض شدی

The more I think about it now هرچی بیش تر درموردش فکر میکنم

The less I know کمتر متوجه میشم

All I know is that you drove us همه چیزی ک میدونم اینه ک

Off the road تو ما رو به بی راهه کشوندی

(Stay!) Hey بمون !

All You Had to Do Was Stay همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

Had me in the palm of your hand تو منو کف دستت داشتی

Then why'd you have to go and lock me out when I let you in? پس چرا وقتی اجازه ورود (ب قلبم) رو بهت دادم باید بری و منو قفل کنی؟

دانلود آهنگ All You Had to Do Was Stay از Taylor Swift

(Stay!) Hey بمون !

Now you say you want it back حالا میگی که میخای برگردی

Now that it's just too late حالا دیگه خیلی دیره

Well, could've been easy خب ، میتونست راحت باشه

All you had to do was (stay!) همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

All you had to do was (stay!) همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

All you had to do was (stay!) همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

All you had to do was (stay!) همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

All You Had to Do Was Stay همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

Here you are now calling me up حالا اینجایی و منو صدا میزنی

But I don't know what to say اما من نمیدونم چی باید بگم

I've been picking up the pieces من داشتم آشغالایی رو جمع میکردم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Of the mess you made ک از کثافت کاری های تو بود

People like you always want back آدمایی مثل تو همیشه میخان برگردن

The love they pushed aside ب عشقی ک کنار زدند

But people like me are gone forever اما آدمایی مثل من برای همیشه رفتن

When you say goodbye وقتی ک تو خدافظی کردی

(Stay!) Hey بمون !

All You Had to Do Was Stay همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

Had me in the palm of your hand تو منو کف دستت داشتی

Then why'd you have to go and lock me out when I let you in? پس چرا وقتی اجازه ورود (ب قلبم) رو بهت دادم باید بری و منو قفل کنی؟

(Stay!) Hey بمون !

Now you say you want it back حالا میگی که میخای برگردی

Now that it's just too late حالا دیگه خیلی دیره

Well, could've been easy خب ، میتونست راحت باشه

All you had to do was (stay!) همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

All you had to do was (stay!) همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

All you had to do was (stay!) همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

All you had to do was (stay! stay! stay! stay! stay!) همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

Let me remind you بزار یادت بیارم

This was what you wanted (Oh! Oh! Oh-oh-oh!) این اون چیزی بود که خودت خاستی

You ended it تو تمومش کردی

You were all I wanted (Oh! Oh! Oh-oh-oh!) تو همه اون چیزی ک میخاستم بودی

But not like this اما نه اینطوری ...

Not like this... not like this... نه اینطوری ...

متن آهنگ All You Had to Do Was Stay از Taylor Swift

Oh! All you had to do was! همه کاری ک باید میکردی این بود که ...

(Stay!) Hey بمون !

All You Had to Do Was Stay همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

Had me in the palm of your hand تو منو کف دستت داشتی

Then why'd you want to go and lock me out when I let you in? translate

(Stay!) Hey بمون !Now you say you want it back حالا میگی که میخای برگردی

Now that it's just too late حالا دیگه خیلی دیره

Well, could've been easy خب ، میتونست راحت باشه

All you had to do was translate

(Stay!) Hey بمون !

All You Had to Do Was Stay همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

Had me in the palm of your hand تو منو کف دستت داشتی

Then why'd you have to go and lock me out when I let you in? پس چرا وقتی اجازه ورود (ب قلبم) رو بهت دادم باید بری و منو قفل کنی؟

(Stay!) Hey بمون !

Now you say you want it back حالا میگی که میخای برگردی

Now that it's just too late (All You Had to Do Was Stay) translate

Well, could've been easy خب ، میتونست راحت باشه

All you had to do was (stay!) همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

All you had to do was (stay!) (ahh-ooh) translate

All you had to do was (stay!) همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

All you had to do was (stay!) (Oo-oo-whoa) translate

All you had to do was (stay!) همه کاری ک باید میکردی این بود که بمونی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background