متن آهنگ 30 Minutes از t.A.T.u.

👁 ٣٠٦Mama, papa, forgive me translate

Out of sight translate

Out of mind translate

Out of time translate

To decide translate

Do we run? translate

Should I hide? translate

For the rest translate

Of my life translate

Can we fly? translate

Do I stay? translate

We could lose translate

We could fail translate

In the moment translate

It takes translate

To make plans translate

Or mistakes translate

30 Minutes a blink of an eye translate

30 Minutes to alter our lives translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

30 Minutes to make up my mind translate

30 Minutes to finally decide translate

30 Minutes to whisper your name translate

30 Minutes to shoulder the blame translate

30 Minutes of bliss, thirty lies translate

30 Minutes to finally decide translate

Carousels translate

In the sky translate

That we shape translate

With our eyes translate

Under shade translate

Silhouettes translate

Casting shade translate

Crying rain translate

Can we fly? translate

Do I stay? translate

We could lose translate

We could fail translate

Either way translate

Options change translate

متن آهنگ 30 Minutes از t.A.T.u.

Chances fail translate

Trains derail translate

30 Minutes a blink of an eye translate

30 Minutes to alter our lives translate

30 Minutes to make up my mind translate30 Minutes to finally decide translate

30 Minutes to whisper your name translate

30 Minutes to shoulder the blame translate

30 Minutes of bliss, thirty lies translate

30 Minutes to finally decide translate

To decide translate

To decide, to decide, to decide translate

To decide translate

To decide translate

To decide translate

To decide translate

To decide translate

To decide translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background