تصویر آهنگ Yaare Man از Susan Roshan

متن آهنگ Yaare Man از Susan Roshan

👁 ٩١
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظراون که بی قرار منه

چشم انتظار منه

اون که بی قرار منه

چشم انتظار منه

همه به دنبالشنو اون تنها یار منه

همه به دنبالشنو اون تنها یار منه

همسایه من روز اول به دل من نشست

در دریچه دلم رو روی هر کسی بست

همسایمون توی محل ورد زبون همس

دخترا می میرن واسش برای اون چیکه هس

اون که بی قرار منه

چشم انتظار منه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

اون که بی قرار منه

چشم انتظار منه

همه به دنبالشنو اون تنها یار منه

همه به دنبالشنو اون تنها یار منه

همسایمون ازروز اول بدل من نشست

در دریچه دلم رو روی هر کسی بست

همسایمون توی محل ورد زبون همس

دخترا می میرن واسش برای اون چیکه هس

اون که بی قرار منه

چشم انتظار منه

اون که بی قرار منه

متن آهنگ Yaare Man از Susan Roshan

آخ چشم انتظار منه

همه به دنبالشنو اون تنها یار منه

همه به دنبالشنو اون تنها یار منه

اون که بی قرار منهچشم انتظار منه

اون که بی قرار منه

چشم انتظار منه

همه به دنبالشنو اون تنها یار منه

همه به دنبالشنو اون تنها یار منه

یار منه نچ نچ نچ اوم اوم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background