تصویر آهنگ Waterfall از Stargate P!nk Sia

متن و ترجمه آهنگ Waterfall از Stargate P!nk Sia

👁 ١٠٠٧I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

Oh, I'm in the jungle now اوه الان توی جنگلم

You've been seekin', I've been hidin' out تو داشتی جستجو میکردی ، من داشتم پنهان میشدم

Use your love, it scares me so deep down از عشقت استفاده کن ، عشق تو منو به شدت میترسونه

You may find me, 'cause my heart beats loud, so loud ممکنه پیدام کنی ، چون قلب من خیلی بلند میتپه ، خیلی بلند

It beats fast, in the places where you touched me last خیلی سریع میتپه ، جایی که تو منو لمس کردی و اونجا ماندگاره

I can feel the burn my skin, it has translate

But the return of your beloved hands, hands translate

I've lost control کنترلمو از دست دادم

I paddle, but you're too strong من پدال میزنم ، ولی تو زیادی قوی هستی

But I gotta trust your flow ولی من باید به موج تو اعتماد کنم

'Cause boy, I'm in your Waterfall (Waterfall) چون پسر ، من توی آبشار تو ام

Oh, I've lost control اوه ، کنترلمو از دست دادم

And babe, it's a relief to know و عزیزم این یه کمک برای راحتی توعه

I got you keeping me afloat translate

When I'm in your Waterfall وقتی توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

Baby, you're my oxygen عزیزم تو اکسیژن منی

When I cannot find my way on Earth translate

You know I can be when I hold on translate

Even when the rapid's strong translate

I've lost control کنترلمو از دست دادم

I paddle, but you're too strong من پدال میزنم ، ولی تو زیادی قوی هستی

But I gotta trust your flow ولی من باید به موج تو اعتماد کنم

'Cause babe, I'm in your Waterfall (Waterfall) چون پسر ، من توی آبشار تو ام

But I've lost control ولی من کنترلمو از دست دادم

And babe, it's a relief to know و عزیزم این یه کمک برای راحتی توعه

I got you keeping me afloat translate

When I'm in your Waterfall وقتی توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

Oh, oh, oh, oh-oh اوه اوه اوه اوه اوه

Oh, oh, oh-oh اوه اوه اوه

Oh, oh, oh-oh اوه اوه اوه

متن آهنگ Waterfall از Stargate P!nk Sia

Waterfall آبشار

Oh, oh, oh, oh-oh اوه اوه اوه اوه اوه

Oh, oh, oh-oh اوه اوه اوه

Oh, oh, oh-oh اوه اوه اوه

Waterfall آبشار

I've lost control کنترلمو از دست دادم

I paddle, but you're too strong من پدال میزنم ، ولی تو زیادی قوی هستیBut I gotta trust your flow ولی من باید به موج تو اعتماد کنم

'Cause boy, I'm in your Waterfall, (yeah, yeah) چون پسر ، من توی آبشار تو ام

Oh, I've lost control اوه ، کنترلمو از دست دادم

And babe, it's a relief to know و عزیزم این یه کمک برای راحتی توعه

I got you keeping me afloat translate

When I'm in your Waterfall وقتی توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall, (yeah, yeah) من درون آبشار تو ام ، آره

I'm in your Waterfall, (I'm in your Waterfall) من توی آبشار تو ام، من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall, (I'm in your Waterfall) من توی آبشار تو ام، من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

I'm in your Waterfall من توی آبشار تو ام

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background