تصویر آهنگ Where Are Ü Now از Skrillex Diplo Justin Bieber

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Where Are Ü Now از Skrillex Diplo Justin Bieber

👁 ٣٤٣I need you the, I need you, I need you the, I need you من بهت نیاز دارم، من بهت نیاز دارم، من بهت نیاز دارم، من بهت نیاز دارم

I need y-y-y-y-y, I need you the, I need you, I need you the من بهت نیاز دارم، من بهت نیاز دارم، من بهت نیاز دارم، من بهت نیاز دارم

I need you, I need y-y-y-y-you the m-m-m من بهت نیاز دارم، من بهت نیاز....

I need you the most من بیشتر از هرکسی بهت نیاز دارم

دانلود آهنگ Where Are Ü Now از Skrillex Diplo Justin Bieber

I gave you the key when the door wasn't open, just admit it وقتی که در ها باز نبودن من کلید رو بهت دادم (کمکت کردم) ، فقط بگو (اعتراف کن)

See, I gave you faith, turned your doubt into hoping, can’t deny it

Now I'm all alone and my joys turned to moping اکنون من تنها هستم و شادی هایم به اندوه و افسردگی تبدیل شده

Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? بهم بگو، الان که بهت نیاز دارم کجایی؟ الان کجایی ؟

Where are you now that I need ya? Couldn't find you anywhere الان که بهت نیاز دارم کجایی ؟ هیچ جا نتونستم پیدات کنم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

When you broke down I didn't leave ya, I was by your side حتی وقتی شکستی (از لحاظ روحی) من ترکت نکردم، من کنارت بودم

So where are you now that I need ya? پس الان که بهت نیاز دارم کجایی ؟

Where are you now that I need ya? الان که بهت نیاز دارم کجایی ؟

Where are you now that I need ya? الان که بهت نیاز دارم کجایی ؟

Where are you now that I need ya? الان که بهت نیاز دارم کجایی ؟

Where are you now that I need ya? الان که بهت نیاز دارم کجایی ؟

I gave you attention when nobody else was payin' من به تو توجه کردم وقتی هیچکس توجه نکرد

I gave you the shirt off my back, what you sayin'? To keep you warm من پیراهن را از پشتم به تو دادم، چه می گویی؟ برای گرم نگه داشتن تو

I showed you the game everybody else was playin', that's for sure من بازی زندگی که بقیه در حال انجامش بودن رو بهت نشون دادم، برای اطمینان

And I was on my knees when nobody else was prayin', oh Lord و من زانو زده بودم وقتی هیچکس دعا نمیکرد اوه خدا

متن آهنگ Where Are Ü Now از Skrillex Diplo Justin Bieber

Where are you now that I need ya? الان که بهت نیاز دارم کجایی ؟

Where are you now that I need ya? الان که بهت نیاز دارم کجایی ؟I need you the I need you, I need you the I need you, I need you, where are you now that I need ya? من بهت نیاز دارم (x5) الان که بهت نیاز دارم کجایی ؟

I need you the I need you, I need you, I need you the most من بهت نیاز دارم (x3) من بیشتر از هرکسی و هروقتی بهت نیاز دارم

Where are you now that I need ya? الان که بهت نیاز دارم کجایی ؟

Where are you now that I need ya? الان که بهت نیاز دارم کجایی ؟

Where are you now that I need ya? الان که بهت نیاز دارم کجایی ؟

I need you the most, I need you the most من بیشتر از هرکسی و هروقتی بهت نیاز دارم (x2)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background