تصویر آهنگ شیرین از سیما بینا

متن آهنگ شیرین از سیما بینا

Shirin

👁 ١١٠١
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظربُلَن بالا به بالات اومَدُم مُ ، برای خالِ لبهات اومَدُم مُ

شنیدُم خال لبها ر می فُروشی ، خریدارُم به سودات اومَدُم مُ

شیرین قَر کِرده یارُم ، شیرین کِردی کَبابُم

شیرین نمی دی جوابُم ، شیرین قَر کِرده یارُم

شیرین قَر کِرده یارُم ، شیرین کِردی کَبابُم

شیرین نمی دی جوابُم ، شیرین قَر کِرده یارُم

پس اینی الوِداع کِردیم ُ رفتیم ، دل از دلبر جدا کِردیم ُ رفتیم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نداشتیم توشه ای راهِ بیابون ، توکلبر خدا کِردیم ُ رفتیم

شیرین قَر کِرده یارُم ، شیرین کِردی کَبابُم

شیرین نمی دی جوابُم ، شیرین قَر کِرده یارُم

شیرین قَر کِرده یارُم ، شیرین کِردی کَبابُم

شیرین نمی دی جوابُم ، شیرین قَر کِرده یارُم

نمی تونُم بِزَنُم هی جار و هی جار ، به دَستُم نور اومده انگُشتَر ِ یار

متن آهنگ شیرین از سیما بینا

اگه بَر دَس کُنُم خانِم شِناسه ، اگه پِنهون کُنُم گِله کُنه یار

من هَمدم تو ، تو گلِ نرگسی ، من شبنمِ تو (2)مُنُم مِیرُم که تو یادُم کُنی وِل ، بِریزی اشکُ فریادُم کُنی وِل

نبینی مِثل من یارِ وفادار ، اگه صد سال ُ صیادی کُنی وِل

من هَمدم تو ، تو گلِ نرگسی ، من شبنمِ تو (2)

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background