متن آهنگ لعنت از سیاوش قمیشی

Lanat

👁 ١٥٤ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ

ﻫﻨﻮز از اﻳـﻨﻮر دﻳﻮار

ﻫﺮﺟﺎي ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲ

ﺧـﺎﻃـﺮهﻫﺎﺗـﻮ ﻧـﮕـﻬﺪار

ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻲ ﻋﺰﻳﺰم

ﺣﺎل روزﮔﺎر ﻣﺎ رو

ﺗﻮي ذﻫﻦ آﻳﻨﻪ ﺑﺸﻤﺎر

ﺗﻚ ﺗﻚ ﺣـﺎدﺛﻪﻫﺎ رو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ﺧـﻮرﺷﻴـﺪو از ﻣﺎ ﮔﺮﻓـﺘﻦ

ﺷﻜﺮ ﺷﺐ ﺳﺘﺎره ﭘﻴﺪاﺳﺖ

از ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺟﺮﻗﻪ

ﺻﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﻧﻮﺳﻪ، ﻳﻪ روﻳﺎﺳﺖ

ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ

ﺑـﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻧـﻪ ﻫﺎرو

دل دﻳـﻮارو ﺑـﻠﺮزون

ﺗﺎزه ﻛﻦ ﺧﻠﻮت ﻣﺎرو

متن آهنگ لعنت از سیاوش قمیشی

ﻫﻢ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ

ﺗـﻮ اﻳﻦ ﻗـﻔﺲ ﺑﻲ ﻣﺮزﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺮخ

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳـﺒﺰ

ﻫﻢ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ

ﺗـﻮ اﻳﻦ ﻗـﻔﺲ ﺑﻲ ﻣﺮز

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺮخ

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳـﺒﺰ

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background