تصویر آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی

دانلود + متن آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی

آلبوم: Farangis

Khosh Khial

👁 ٩٦ﻣﻦِ ﺧﻮش ﺧﻴﺎل ﺳﺎده

ﺣـﺎﻻ ﺑـﺎ ﭘـﺎی ﭘـﻴـﺎده

دﻧـﺒـﺎﻟﺖ دارم ﻣﻴـﮕﺮدم

ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺐ و ﺟﺎده

ﭘﺮم از ﺣﺴﺮت و ﺧﻮاﻫﺶ

واﺳـﻪ ﻳﻚ ﻟـﺤﻈﻪ ﻧﻮازش

ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﻏﻢ رو دوﺷﻢ

دانلود آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی

رﻫـﺴﭙﺎر ﺷـﻬﺮ ﺳﺎزش

ﺗﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎه ﺷﺐ

وﻗﺘﻲ ﺳﺘﺎره ﻣﻴﻤﻴﺮه

اﻧـﮕﺎر ﻣﻴـﺨﻮاد ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ

واﺳﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮ دﻳﺮه

از ﻣﻦِ ﺧﺴﺘﻪ رو ﺧﻂ رﻓﺘﻦ

ﺑﻲ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ﺳﺎﻳﻪی ﻣﺮدی ﻛﻪ ﺧﻮش ﺧﻴﺎﻟﻪ

ﭼـﻮن ﻧـﺎرﻓـﻴﻘﻮ رﻓـﻴﻖ ﻣﻴﺪوﻧﻪ

ﻫﻨﻮزم اﺳـﻤﺖ ﻋﺰﻳﺰه

واﺳﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﻗـﺼﻪی ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدت

ﻣﻴﺸﻪ راﻫﻲ واﺳﻪ ﻓﺮدا

ﻣﻦِ ﺧﻮش ﺧﻴﺎل ﺳﺎده

ﺣـﺎﻻ ﺑـﺎ ﭘـﺎی ﭘـﻴـﺎده

دﻧـﺒـﺎﻟﺖ دارم ﻣﻴـﮕﺮدم

ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺐ و ﺟﺎده

ﭘﺮم از ﺣﺴﺮت و ﺧﻮاﻫﺶ

واﺳـﻪ ﻳﻚ ﻟـﺤﻈﻪ ﻧﻮازش

ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﻏﻢ رو دوﺷﻢ

متن آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی

رﻫـﺴﭙﺎر ﺷـﻬﺮ ﺳﺎزش

ﺗﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎه ﺷﺐ

وﻗﺘﻲ ﺳﺘﺎره ﻣﻴﻤﻴﺮه

اﻧـﮕﺎر ﻣﻴـﺨﻮاد ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪواﺳﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮ دﻳﺮه

از ﻣﻦِ ﺧﺴﺘﻪ رو ﺧﻂ رﻓﺘﻦ

ﺑﻲ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ

ﺳﺎﻳﻪی ﻣﺮدی ﻛﻪ ﺧﻮش ﺧﻴﺎﻟﻪ

ﺗـﻮ ﻧـﺎرﻓـﻴﻘـﻮ رﻓـﻴﻖ ﻣـﻴﺪوﻧﻪ

ﻫﻨﻮزم اﺳـﻤﺖ ﻋﺰﻳﺰه

واﺳﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﻗﺼﻪی ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدت

ﻣﻴﺸﻪ راﻫﻲ واﺳﻪ ﻓﺮدا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background