تصویر آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی

دانلود + متن آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی

Hediyeh

👁 ٣٣٧وﻗﺘﻲ دﺳﺘﺎم ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻪ

وﻗﺘﻲ ﺑـﺎﺷـﻢ ﻋـﺎﺷﻖ ﺗﻮ

ﻏﻴﺮ دل ﭼﻴﺰی ﻧﺪارم

ﻛﻪ ﺑـﺪوﻧـﻢ ﻻﻳـﻖ ﺗﻮ

دﻟـﻤـﻮ از ﻣـﺎل دﻧـﻴـﺎ

دانلود آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ داده ﺑﻮدم

ﺑـﺎ ﺗﻤـﻮم ﺑـﻲ ﭘﻨﺎﻫﻲ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻜﻴﻪ داده ﺑﻮدم

ﻫـﺮ ﺑـﻼﻳـﻲ ﺳﺮم اوﻣﺪ

ﻫﻤﻪ زﺟﺮی ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ﻫﻤﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻮن ﺧﺮﻳﺪم

وﻟـﻲ از ﺗـﻮ ﻧـﺒـﺮﻳـﺪم

ﻫﺮﺟﺎ ﺑـﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدم

ﻫﺮﺟﺎ رﻓﺘﻢ ﺗﻮ رو دﻳﺪم

ﺗﻮ ﺳﺒﻚ ﺷﺪن ﺗﻮ روﻳﺎ

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳـﻴﺪم

اﮔﻪ اﺣﺴﺎﺳﻢ و ﻛﺸﺘﻲ

اﮔﻪ از ﻳـﺎد ﻣـﻨﻮ ﺑﺮدی

اﮔﻪ رﻓـﺘﻲ ﺑـﻲ ﺗﻔﺎوت

ﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺒﻪ ﺳـﺮ ﺳﭙﺮدی

متن آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی

ﺑﺪون اﻳـﻨﻮ ﻛﻪ دل ﻣـﻦ

ﺷﺪه ﺟﺎدو ﺑﻪ ﻃﻠﺴﻤﺖ

ﻳـﻜﻲ ﻫـﺴﺖ اﻳﻨﻮر دﻧـﻴـﺎﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدش ﻣﻮﻧﺪه اﺳﻤﺖ

ﻫـﺮ ﺑـﻼﻳـﻲ ﺳﺮم اوﻣﺪ

ﻫﻤﻪ زﺟﺮی ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪم

ﻫﻤﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻮن ﺧﺮﻳﺪم

وﻟـﻲ از ﺗـﻮ ﻧـﺒـﺮﻳـﺪم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background