تصویر آهنگ هر دوی ما از سیاوش قمیشی

دانلود + متن آهنگ هر دوی ما از سیاوش قمیشی

آلبوم: Hekayat

Har Doye Ma

👁 ١٩٩ﮔـﺮ ﺣـﺎل ﺗـﻮ ﻫﻤﭽﻮن

ﻣﻦِ آﺷﻔﺘﻪ ﺧﺮاب اﺳﺖ

ﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺶ دﻟﻬﺎي ﻣﻦ و ﺗﻮ

دانلود آهنگ هر دوی ما از سیاوش قمیشی

ﺑﻲ ﺣﺴﺎب اﺳﺖ

اي واي ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺮ دوي ﻣﺎ

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

اي واي ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺮ دوي ﻣﺎ

ﮔـﺮ ﺣـﺎل ﺗـﻮ ﻫﻤﭽﻮن

ﻣﻦِ آﺷﻔﺘﻪ ﺧﺮاب اﺳﺖ

ﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺶ دﻟﻬﺎي ﻣﻦ و ﺗﻮ

متن آهنگ هر دوی ما از سیاوش قمیشی

ﺑﻲ ﺣﺴﺎب اﺳﺖ

اي واي ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺮ دوي ﻣﺎاي واي ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺮ دوي ﻣﺎ

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background