تصویر آهنگ چوپان از سیاوش قمیشی

دانلود + متن آهنگ چوپان از سیاوش قمیشی

آلبوم: Hekayat

Choopan

👁 ١٠٤ﻫـﺮاﺳـﻬﺎي ﺑﻴﻬﻮده

ﺗﺎ ﺑﻮده ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده

ﻓﺮزﻧﺪﻫﺎي ﻣﺸﺮوع

ﺷﺮع، ﻗﺎﻧﻮن

و ﺗﺒﺎﻫﻲ، ﭘﻮﭼﻲ

ﺑﻴﻬﻮدﮔﻲ

دانلود آهنگ چوپان از سیاوش قمیشی

و ﻋﻤﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ

ﺑﻪ ﺳﻲ، ﭘﻨﺠﺎه، ﻫﻔﺘﺎد

و ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ

و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮاده

و اﻳﻦ اﺳﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ زﻧﺪﮔﻲ

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آﺑﺎدي ﺑﺎﻻ

ﭼﻪ ﻓﺮق دارد آﺑﺎدي ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﻣﺴﺖ

ﻣﻐﺮور

ﺳﺮ ﺷﻴﺮ ﻫﺴﺖ

ﭘﻨﻴﺮ ﻫﺴﺖ

و ﻣﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺮﺷﻴﺪه

و ﮔـﻪ ﮔـﺎﻫـﻲ

ﮔﺮﮔﻬﺎي درﻳﺪه

و در ﻫﺮ ﺟﺸﻨﻲ

و در ﻫﺮ ﻋﺰاﻳﻲ

متن آهنگ چوپان از سیاوش قمیشی

ﺳـﺮي ﺑـﺮﻳـﺪه

ﻣﻦ رﻓﺘﻢ

ﻣﻴﺮوم ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖﻣﻦ رﻓﺘﻢ

ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و ﺣﺪﻳﺚ ﮔﻔﺘﻢ

ﭼﻮﭘﺎن ﺑﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

آزادي ﺑﻪ از ﺑﻨﺪ

ﭼﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﻲ ﻟﺒﺨﻨﺪ

آزادي ﺑﻪ از ﺑﻨﺪ

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background