تصویر آهنگ To Be Human از Sia Labrinth

دانلود + متن + ترجمه آهنگ To Be Human از Sia Labrinth

👁 ٧٧٥
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرUnder rich, relentless skies زیر آسمان های غنی و ثروتمند و بی امان

I've been setting highs من در حال تنظیم اوج بوده ام

I felt you walk right through me احساس کردم تو درست از میان من رد می شوی

You're the thing that I invoke تو همان چیزی هستی که من به آن استناد می کنم

My old, persistent ghost روح قدیمی و پایدار من

Sent to make me queazy به سمت من اومد تا گیجم کنه

And oh, it's hard now و اوه، اکنون سخت است

With time, it works out با گذشت زمان، نتیجه می دهد

دانلود آهنگ To Be Human از Sia Labrinth

To Be Human is to love انسان بودن یعنی دوست داشتن

Even when it gets too much حتی وقتی خیلی زیاد میشه

I'm not ready to give up من برای تسلیم شدن آماده نیستم

To Be Human is to love انسان بودن یعنی دوست داشتن

Even when it gets too much حتی وقتی خیلی زیاد میشه

I'm not ready to give up من برای تسلیم شدن آماده نیستم

All the tigers have been out همه ببرها بیرون رفته اند

I don't care, I hear them howl من اهمیتی نمی دهم، صدای زوزه آنها را می شنوم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I let them tear right through me به آنها اجازه دادم که در من بشکنند

Can you help me not to care? میشه کمکم کنی اهمیت ندم؟

Every breath becomes a prayer هر نفسی تبدیل به دعا می شود

Take this pain from me این درد را از من بگیر

And oh, you're so far now و اوه، تو در حال حاضر خیلی دور هستی

So far from my arms now الان خیلی دور از آغوشم

To Be Human is to love انسان بودن یعنی دوست داشتن

Even when it gets too much حتی وقتی خیلی زیاد میشه

I'm not ready to give up من برای تسلیم شدن آماده نیستم

To Be Human is to love انسان بودن یعنی دوست داشتن

Even when it gets too much حتی وقتی خیلی زیاد میشه

I'm not ready to give up من برای تسلیم شدن آماده نیستم

To Be Human انسان بودن

To Be Human انسان بودن

To Be Human انسان بودن

متن آهنگ To Be Human از Sia Labrinth

Just 'cause I predicted this فقط به این دلیل که من این را پیش بینی کرده بودم

Doesn't make it any easier to live with زندگی با آن را آسان تر نمی کند

And what's the point of knowin' it و دانستن آن چه فایده ای دارد

If you can't change it? You can't change, can't change it اگر نمی توانید آن را تغییر دهید؟ تو نمی توانی تغییر دهی، نمی توانی آن را تغییر بدهی

Just 'cause I predicted this فقط به این دلیل که من این را پیش بینی کرده بودمDoesn't make it any easier to live with زندگی با آن را آسان تر نمی کند

And what's the point of knowin' it و دانستن آن چه فایده ای دارد

If you can't change it? You can't change, can't change it اگر نمی توانید آن را تغییر دهید؟ تو نمی توانی تغییر دهی، نمی توانی آن را تغییر بدهی

To Be Human is to love انسان بودن یعنی دوست داشتن

Even when it gets too much حتی وقتی خیلی زیاد میشه

I'm not ready to give up من برای تسلیم شدن آماده نیستم

To Be Human is to love انسان بودن یعنی دوست داشتن

Even when it gets too much حتی وقتی خیلی زیاد میشه

There's no reason to give up هیچ دلیلی برای تسلیم شدن نیست

Don't give up تسلیم نشو

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background