تصویر آهنگ Pin Drop از Sia

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Pin Drop از Sia

آلبوم: Everyday Is Christmas

👁 ٧٦٨It′s Christmas Eve

And I can hear a Pin Drop translate

Oh, it's Christmas Eve اوه، این شب کریسمسه

And I can hear a snowflake fall translate

It′s Christmas Eve

And I can hear a Pin Drop translate

Oh, it's Christmas Eve اوه، این شب کریسمسه

And I don't wanna be alone translate

On my own, on my own translate

On my own, on my own translate

I can hear a Pin Drop translate

دانلود آهنگ Pin Drop از Sia

Santa Claus translate

Would you be mine? علاقه داری مال من بشی؟

Santa Claus translate

Would you be mine? علاقه داری مال من بشی؟

′Cause I can hear a Pin Drop

(All alone on Christmas Eve) translate

I can hear a Pin Drop translate

(All alone on Christmas Eve) translate

I can hear a Pin Drop translate

(All alone on Christmas Eve) translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I don′t wanna be alone

(All alone on Christmas Eve) translate

I can hear a Pin Drop translate

(All alone on Christmas Eve) translate

I can hear a Pin Drop translate

(All alone on Christmas Eve) translate

I can hear a Pin Drop translate

(All alone on Christmas Eve) translate

I don't wanna be alone translate

(I don′t wanna be alone)

It's Christmas Eve translate

And all along the treetops translate

Oh, it′s Christmas Eve

And I can hear the rain, rain, rain translate

It's Christmas Eve translate

And I can hear a Pin Drop translate

Oh, it′s Christmas Eve

And I don't wanna be alone translate

On my own, on my own translate

On my own, on my own translate

I can hear a Pin Drop translate

متن آهنگ Pin Drop از Sia

Santa Claus translate

Would you be mine? علاقه داری مال من بشی؟

Santa Claus translate

Would you be mine? علاقه داری مال من بشی؟

'Cause I can hear a Pin Drop translate(All alone on Christmas Eve) translate

I can hear a Pin Drop translate

(All alone on Christmas Eve) translate

I can hear a Pin Drop translate

(All alone on Christmas Eve) translate

I don′t wanna be alone

(All alone on Christmas Eve) translate

I can hear a Pin Drop translate

(All alone on Christmas Eve) translate

I can hear a Pin Drop translate

(All alone on Christmas Eve) translate

I can hear a Pin Drop translate

(All alone on Christmas Eve) translate

I don′t wanna be alone

(I don't wanna be alone) translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background