متن آهنگ Petit Tom از Shy’m

👁 ١٨Qu'il est triste ce lit translate

Qu'il est glauque ce cadre translate

Mais qu'il est fort ce petit translate

Qui veut a tout prix se battre translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Qui te parle comme un grand translate

Qui t'explique pertinemment translate

Qui te rassure presque translateQui te dit intelligemment translate

Que demain, c'est peut translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background