تصویر آهنگ این منم از شایع

متن آهنگ این منم از شایع

آلبوم: Naghabel

In Manam

👁 ٢٠٠پسره حاجی نیستم اخراجی نیستم

پی پوله بیشترم با کاره بیشتر

مثه سگ کار میکنم که مثه سگ

زندگی نکنم لنگ نباشم هیچ وقت

نه می خوام بیفتم با یه چک تو

نه صاف وایسادنمو با کمکه تو

میدونی زور داره واسه منه غد

میزنم از خواب دم صبح تو آفتاب سر ظهر

تو این شهر گه دست و پا میزنم

چون نمیخوام تو باشی قهرمانه زنم

چون می خوام وقتی بچه هام میگن از

احتیاجاشون با دسته خالی نرم

حس میکنم عرضه رو توم

چون راحت نیسم وایسم پشت سرتون

میخوام تنها زنی که بهم مطمئن بود

بگیره سرشو بالا بگه اون پسره منه

زدم هرچی بود تو جیباشون

بردن هرچی بود تو جیبام پول خیابون

تنم می خارید تنمو میخاروند

هر روز پیدا می شد تو زندگیم یه بی ناموس

کشیدم هی کشیدم هی کشیدمو

بالا بودم اما باز میگفتم بپیچنو اه

دیدم با عنو گها یکیمو نباشن نمیرم و دیدم شدن رفیقمو

هر روز از روز قبل کثافت ترم

درد میگیره یه ساعت به یه ساعت سرم

هیچکی نمیدونه اصلا چرا پنچرم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

چرا انقد حرفه تو نگاه کردنم

میخوابم فقط میندازم عقب

کارامو چرا دیوارامو سیاه رنگ زدم

اینا چیه تو جیبام اینا چیه دستمن

این کیه شبیه منه اما مثه من نیست منم ؟

این منم!؟ بی رمق

این منم!؟هرچی باشه میزنم

این منم!؟خشکه دهنم

رنگ از روم پریده و خیس عرقم

این منم!؟ بی رمق

این منم!؟هرچی باشه میزنم

این منم!؟خشکه دهنم

رنگ از روم پریده و خیس عرقم

نه!!!

پول نبود همرام تنهای تنها

لبخند میزدم چند ماه به چند ماه

زندگیم انگار یه تنهایی کم داشت

همچیو تنهایی یادم انداخت

مثه غرور برگشتنم به نقطه ی شروع

اومد که زندگیمو هول بده تو نور

گفت بذار هرکی منکره تو بود

نتونه وایسه تو روت

پَ بشین فکراتو کن

متن آهنگ این منم از شایع

جیباتو پر میخوای یا چشماتو پر

یا واسه خودت یه کاری کن

یا تکرار ببند به تکرارت

دیگه نه زدم نه گذاشتم باز به سنگ بخوره سرم

من چیم از همه کمه!؟ منم جلو میزنم

چیم کمه از این سوسولا که تو پولو پلن

این خوده خوده منم

پخته تر از گذشته ی پشته سرمهستم پای زحمتاش نمیخوام مفت ببرم

حتی فحش بدنم

وسطه دو تا ابروهامو با کلت بزنن

اونکه تو گود منم

اره خوب من همون بره نمام که یه لگد در *** آقا گرگه زدم

شک نکن نمیدم دُم به تلت

اون که جلوته خوده خوده منم

این منم ، پره آرزو

اینم منم ، دنباله حاله خوب

این منم ، تو خونه های لوکس

این منم ، تو اگه می خوای جا بمون

این منم ، پره آرزو

اینم منم ، دنباله حاله خوب

این منم ، تو خونه های لوکس

این منم ، تو اگه می خوای جا بمون

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background