تصویر آهنگ Nervous از Shawn Mendes

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Nervous از Shawn Mendes

نگران

👁 ٢٨٦I saw you on a Sunday in a cafe یه روز یکشنبه توی کافه دیدمت

And all you did was look my way و تمام راهی ک داشتم این بود که نگات کنم

And my heart started to race و قلبم شروع کرد به تند تند تپیدن

And my hands started to shake, yeah و دستام شروع کردن به لرزیدن

I heard you asked about me through a friend شنیدم از دوستت در باره من می پرسیدی

My adrenaline kicked in ادرنالینم رفت بالا

'Cause I've been asking about you too چون منم از یکی دربارت پرسیده بودم

And now we're out *** in this room و حالا ما اینجا تو این اتاقیم

(I get a little bit Nervous around you) من جلوی تو یکم استرس می گیرم

(Get a little bit stressed out) یکم استرس دارم

دانلود آهنگ Nervous از Shawn Mendes

(When I think about you) وقتی بت فک می کنم...

(Get a little excited) یکم هیجان زده می شم

(Baby, when I think about you, yeah) وقنی فک می کنم دربتره تو,اره عزیزم

(Talk a little too much) I talk a little too much, (around you) yeah (یکم زیاد صحبت میکنم) من یکم زیاد صحبت میکنم ، (اطراف تو) اره

(Get a little self conscious) I get a little self conscious کمی خودآگاه باش) کمی می شوم

(When I think about you) وقتی بت فک می کنم...

(Get a little excited) I get a little excited من یکم هیجان‌زده میشم

(Baby, when I think about you, yeah) وقنی فک می کنم دربتره تو,اره عزیزم

Yeah, when I think about you, babe اره ط وقتی به تو فکر میکنم ، عزیزم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

We walked in the rain ما در باران قدم میزنیم

A couple blocks to your apartment چندتا بلوک قبل آپارتمانت

You told me to come inside بهم گفتی بیا داخل

Caught me staring in your eyes translate

And I'm not usually like this translate

But I like what you're doing to me ولی کاری که باهام میکنی رو دوست دارم

Ah, what you're doing to me باهام چیکار میکنی ؟

(I get a little bit Nervous) I get a little bit Nervous (around you) translate

(Get a little bit stressed out) I get a little bit stressed out translate

(When I think about you) وقتی بت فک می کنم...

(Get a little excited) I get a little excited من یکم هیجان‌زده میشم

(Baby, when I think about you) translate

Yeah, when I think about you, babe (oh yeah) translate

(Talk a little too much) I talk a little too much, (around you) yeah (یکم زیاد صحبت میکنم) من یکم زیاد صحبت میکنم ، (اطراف تو) اره

(Get a little self conscious) I get a little self conscious کمی خودآگاه باش) کمی می شوم

(When I think about you) وقتی بت فک می کنم...

(Get a little excited) I get a little excited من یکم هیجان‌زده میشم

(Baby, when I think about you) translate

Yeah, when I think about you, babe اره ط وقتی به تو فکر میکنم ، عزیزم

متن آهنگ Nervous از Shawn Mendes

You got me acting like I've never done this before translate

I promise I'll be ready when I walk through the door translate

And I don't know why translate

No, I don't know why translate

Yeah. translate(I get a little bit Nervous) I get a little bit Nervous (around you) translate

(Get a little bit stressed out) I get a little bit stressed out translate

(When I think about you) وقتی بت فک می کنم...

(Get a little excited) I get a little excited من یکم هیجان‌زده میشم

(Baby, when I think about you, yeah) وقنی فک می کنم دربتره تو,اره عزیزم

Yeah, when I think about you, babe اره ط وقتی به تو فکر میکنم ، عزیزم

(Talk a little too much) I talk a little too much, (around you) yeah (یکم زیاد صحبت میکنم) من یکم زیاد صحبت میکنم ، (اطراف تو) اره

(Get a little self conscious) I get a little self conscious کمی خودآگاه باش) کمی می شوم

(When I think about you) وقتی بت فک می کنم...

(Get a little excited) I get a little excited من یکم هیجان‌زده میشم

(Baby, when I think about you) translate

Yeah, when I think about you, babe اره ط وقتی به تو فکر میکنم ، عزیزم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود


پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background