تصویر آهنگ Didar از Shahram Shabpareh لیلا فروهر

متن آهنگ Didar از Shahram Shabpareh لیلا فروهر

👁 ٥٩صد ره در انتظارت،تا پشت در دویدم،پایم ز کار افتاد،وانگه به سر دویدم

صد ره در انتظارت،تا پشت در دویدم،پایم ز کار افتاد،وانگه به سر دویدم

شب رفت پیش چشمم،دنیا سیاه گردید،خورشید من نیامد،من بی ثمردویدم

شب رفت پیش چشمم،دنیا سیاه گردید،خورشید من نیامد،من بی ثمردویدم

تا یک صدای پائی،زان سوی در شنیدم،جستم تورا ندیدم،بار دگر دویدم

تا یک صدای پائی،زان سوی در شنیدم،جستم تورا ندیدم،بار دگر دویدم

صد ره در انتظارت،تا پشت در دویدم،گشتم تو را ندیدم،بار دگر دویدم

شاید دل تو می سوخت،بهتر ندید چشمت،چون با لبان خشک و چشمان تر دویدم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

شاید دل تو می سوخت،بهتر ندید چشمت،چون با لبان خشک و چشمان تر دویدم

در فکر گفتگویت از خواب خود گذشتم،در انتظار رویت،شب تا سحر دویدم

در فکر گفتگویت از خواب خود گذشتم،در انتظار رویت،شب تا سحر دویدم

شب رفت پیش چشمم،دنیا سیاه گردید،خورشید من نیامد،من بی ثمردویدم

شب رفت پیش چشمم،دنیا سیاه گردید،خورشید من نیامد،من بی ثمردویدم

صد ره در انتظارت،تا پشت در دویدم،پایم ز کار افتاد،وانگه به سر دویدم

متن آهنگ Didar از Shahram Shabpareh لیلا فروهر

صد ره در انتظارت،تا پشت در دویدم،پایم ز کار افتاد،وانگه به سر دویدم

صد ره سرم به در کن،چون وقت وعده تو،هر قدر دیر تر شد،من تندتر دویدم

صد ره سرم به در کن،چون وقت وعده تو،هر قدر دیر تر شد،من تندتر دویدمتا یک صدای پائی،زان سوی در شنیدم،جستم تورا ندیدم،بار دگر دویدم

تا یک صدای پائی،زان سوی در شنیدم،جستم تورا ندیدم،بار دگر دویدم

شاید دل تو می سوخت،بهتر ندید چشمت،چون با لبان خشک و چشمان تر دویدم

شاید دل تو می سوخت،بهتر ندید چشمت،چون با لبان خشک و چشمان تر دویدم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background