تصویر آهنگ ترامادول از شاهین نجفی

متن آهنگ ترامادول از شاهین نجفی

آلبوم: Tramadol

Tramadol

👁 ٥٢١٠
امتیاز ١٠.٠ از ٦ نظرباز با من اشتباه کن

زندگی خود را تباه کن

باز با من اشتباه کن

زندگی خود را تباه کن

بمک مرا و قی شو شعر در رگی که

شکنجه شو در هیبت سگی که

گناه شو از عدم هبوط کن

به ظلع چندم جهان سقوط کن

کراوات این پنگوئن را جر بده

کنار این گاو محترم قر بده

به هرچه استخوانی ست تر بزن

موی بور مقعده ملکه را فر بده

درخت شو دول سبز تکسیم ترکیه

تفنگ گریه شو جگر های سوریه

به لختی چشمت به تلخی بادام

تجاوز به رویای تو در ویتنام

غول رودس عمو سام را هو بکن

دفاع از حقوق انسان را وتو بکن

شهید کن خودت را با ترامادول

دوباره اشتباه کن با ترامادول

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دوباره تباه شو با ترامادول

سیاه شو سیاه شو با ترامادول

باز با من اشتباه کن

زندگی خود را تباه کن

باز با من اشتباه کن

زندگی خود را تباه کن

باز با تو اشتباه می کنیم

زندگی خود را تباه می کنیم

باز با تو اشتباه می کنیم

زندگی خود را تباه می کنیم

درخت روی دار و شکفته قنداق ها

سیاست طویله ی قرمساق ها

به انگشت شاهزاده ها را بگند

به من به تو به او به ما به ایشان بخند

برین به فلسفه ،هنر به هر چه بود و هست و نیست

برین به دین برین بدین نگو نپرس چند

زنم را حراج کن به نام مام میهن

متن آهنگ ترامادول از شاهین نجفی

زنت را بده به من تو شاتت را بزن

برو کار می نکن بپرس چیست

کار بگا رفته را حرف مفتیست کار

بکش عصا از زیر مغز این چلاق ها

بخور بکن بخواب در کنار این الاغ ها

شهید کن خودت را با ترامادولدوباره اشتباه کن با ترامادول

دوباره تباه شو با ترامادول

سیاه شو سیاه شو با ترامادول

باز با من اشتباه کن

زندگی خود را تباه کن

باز با من اشتباه کن

زندگی خود را تباه کن

باز با تو اشتباه می کنیم

زندگی خود را تباه می کنیم

باز با تو اشتباه می کنیم

زندگی خود را تباه می کنیم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background