تصویر آهنگ متحد شوید از شاهین نجفی

متن آهنگ متحد شوید از شاهین نجفی

آلبوم: Radikal

Mottahed Shavid

👁 ٣٣٧٥
امتیاز ٩.٧ از ٣ نظرخانه به دوشان جهان متحد شوید

فاحشگان بینشان متحد شوید

کولبران بیمادیان متحد شوید

کوکودکان خیابان متحد شوید

کوکوروشان رنجبران متحد شوید

کار ننگ است... متحد شوید

تاره چوفنگ است... متحد شوید

عرش کور است... متحد شوید

اشک زور است... متحد شوید

شعر پشم است

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

واقعه خشم است

درد نان است

مفت جان است

تنبان بدرید از شادى از این همه آزادی

در این شب رویایی

بانکها را بزنید

منفجر شوید

منزجر شوید

با قلبى کوچکتر از مشت

با چشمانى مشتعل

متن آهنگ متحد شوید از شاهین نجفی

من قافیه اى سرگردانم

میخوانم میخوانم میخوانم میخوانم

از دود از تو دویدم از تو از توشلیک میشوم در مغزم

میدانم میدانم میدانم میدا.

هیچ راهی

هیچ چاهی

هیچ آهی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background