تصویر آهنگ بیا از شاهین نجفی

متن آهنگ بیا از شاهین نجفی

آلبوم: Tramadol

Bia

👁 ٣٧٦٥
امتیاز ٨.٥ از ٤ نظرکی زندگی همش غمه

کی زندگی همش غمه

کی زندگی همش غمه

همش غمه

همش غمه

همش غمه

بیه مره یاری بدن

بیه مره یاری بدن

می دیل دیل داری بدن

کی زندگی همش غمه

کی زندگی همش غمه

ایدونیا غم می همدمه

ایدونیا غم می همدمه

ننی چجور غم دارمه

ننی چجور غم دارمه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تره می ور کم دارم

می آرزو می دیل خوشی

می آرزو می دیل خوشی

هنه کی تو بئی نیشی

هنه کی تو بئی نیشی

حرفه باز بوگوفتمه

حرفه باز بوگوفتمه

فرس مره بوسختمه

بوسختمه

چره نئیی تو

چره نئیی تو

بئی دوباره پا گیرم

متن آهنگ بیا از شاهین نجفی

بئی دوباره پا گیرم

تی دستانه حنا گیرم

حنا گیرم

اگر بئی تواگر بئی تو

بیا مره یاری بدن

بیا مره یاری بدن

می دیل دیل داری بدن

کی زندگی همش غمه

کی زندگی همش غمه

کی زندگی همش غمه

همش غمه

همش غمه

همش غمه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background