تصویر آهنگ Shake It Up از Selena Gomez

متن و ترجمه آهنگ Shake It Up از Selena Gomez

👁 ٣١٧Don't like waiting, don't like waiting translate

Let's go right now translate

Gotta' hit the ground dancing translate

‘Fore the music slows down

What I'm sayin', what I'm sayin' translate

If there's something to fix translate

Take it to another level, this is the remix translate

Everybody, everybody, get out on the floor translate

It can get a little crazy when the kick hits the floor translate

Make a scene, make a scene translate

Nobody can ignore translate

Don't knock it ‘til you rock it

We can't take it no more translate

Bring the lights up translate

Bust the doors down translate

Dust yourself off translate

Shake It Up, Shake It Up translate

Dj set it off translate

Take it up a notch translate

All together now translate

Shake It Up, Shake It Up translate

Shake It Up translate

Break it down, break it down translate

I've got something to say translate

When you're dancin' with me translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

It's like we go M.I.A translate

Make a scene, make a scene translate

Nobody can ignore translate

Don't knock it ‘til you rock it

We can't take it no more translate

Bring the lights up translate

Bust the doors down translate

Dust yourself off translate

Shake It Up, Shake It Up translate

Dj set it off translate

Take it up a notch translate

All together now translate

Shake It Up, Shake It Up translate

Sh-sh-sh-Shake It Up translate

You gotta change it up translate

And if the day's not right translate

Just brush it off tonight translate

Put on your attitude translate

You're in my pocket mood translate

And when you've had enough translate

Sh-sh-sh-Shake It Up translate

Bring the lights up translate

Bust the doors down! translate

Dust yourself off translate

متن آهنگ Shake It Up از Selena Gomez

Shake It Up, Shake It Up translate

Dj set it off translate

Take it up a notch translate

All together now translate

Shake It Up, Shake It Up translate

(Shake It Up) Bring the lights up translate

Bust the doors down translate

Dust yourself off translateShake It Up, Shake It Up translate

Dj set it off translate

Take it up a notch translate

All together now translate

Shake It Up, Shake It Up translate

Bring the lights up translate

Bust the doors down translate

Dust yourself off translate

Shake It Up, Shake It Up translate

Dj set it off translate

Take it up a notch translate

All together now translate

Shake It Up, Shake It Up translate

(Shake It Up, Shake It Up) (تکونش بده،تکونش بده)

(Shake It Up, Shake It Up) (تکونش بده،تکونش بده)

(Shake It Up, Shake It Up) (تکونش بده،تکونش بده)

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background