متن آهنگ Off the Chain از Selena Gomez The Scene

- A Year Without Rain

- 63 👁Twisted, you've shaken my existence translate When I'm with you, baby, bliss is all I've come to know translate (I want you translate Come to me) translate Running, I didn't see it coming translate Blinded, it's so stunning translate I don't wanna let you go translate A thousand church bells ringing translate I can hear the angels singing when you call my name translate Your love is Off the Chain translate The chemistry is crazy and you make me feel amazing translate And I can't explain, your love is Off the Chain translate Your love (is Off the Chain) your love (is Off the Chain) translate Your love (is Off the Chain chain, Off the Chain) translate Your love (is Off the Chain) your love (is Off the Chain) translate Your love (is Off the Chain chain, Off the Chain) translate Coming, just keep the magic coming translate You got me, baby, crushing translate

But it feels like so much more translate Just when, when I least expect it translate You make it feel so epic translate Like nothing I've felt before translate A thousand church bells ringing translate I can hear the angels singing when you call my name translate Your love is Off the Chain translate The chemistry is crazy and you make me feel amazing translate And I can't explain, your love is Off the Chain translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Your love (is Off the Chain) your love (is Off the Chain) translate Your love (is Off the Chain chain, Off the Chain) translate Your love (is Off the Chain) your love (is Off the Chain) translate Your love (is Off the Chain chain, Off the Chain) translate I'm not the type who gets crazy for someone translate Odds of me tripping are like next to nothing translate Guarded my heart like a diamond ring translate But love, your love, changes everything translate Everything is changed, everything is changed translate Everything is changed, your love is Off the Chain translate Oh, everything is changed, everything is changed translate Now everything has changed, your... (love is off) translate A thousand church bells ringing translate

I can hear the angels singing when you call my name translate Your love is Off the Chain translate The chemistry is crazy and you make me feel amazing translate And I can't explain, your love is Off the Chain translate Your love (is Off the Chain) your love (is Off the Chain) translate Your love (is Off the Chain chain, Off the Chain) translate Your love (is Off the Chain) your love (is Off the Chain) translate Your love (is Off the Chain chain, Off the Chain) translate Your love, your love, your love, love's (Off the Chain) translate Your love, your love, your love, love's (Off the Chain) translate Your love, your love, your love, love's (Off the Chain) translate (Off the Chain, Off the Chain)) translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه