متن آهنگ Naturally از Selena Gomez The Scene

👁 ١٩١How you choose to express yourself translate

It’s all your own, and I can tell it comes Naturally

It comes Naturally translate

You follow what you feel inside translate

It’s intuitive, you don’t have to try, it comes Naturally

Mmm, it comes Naturally translate

And it takes my breath away translate

What you do so Naturally translate

You are the thunder, and I *** the lightning translate

And I love the way you know who you are translate

And to me, it's exciting translate

When you know it's meant to be translate

Everything comes Naturally translate

It comes Naturally when you're with me, baby translate

Everything comes Naturally, it comes Naturally translate

Ba-ba-baby translate

You have a way of moving me translate

A force of nature, your energy translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

It comes Naturally (you know it does) translate

It comes Naturally (oh, yeah) translate

And it takes my breath away (every time) translate

What you do so Naturally translate

You are the thunder, and I *** the lightning translate

And I love the way you know who you are translate

And to me, it's exciting translate

When you know it's meant to be translate

Everything comes Naturally translate

It comes Naturally when you're with me, baby translate

Everything comes Naturally, it comes Naturally translate

When we collide, sparks fly translate

When you look in my eyes, it takes my breath away translate

You are! translate

You are the thunder, and I *** the lightning translate

And I love the way you know who you are translate

متن آهنگ Naturally از Selena Gomez The Scene

And to me, it's exciting translate

When you know it's meant to be translate

Everything comes Naturally translate

It comes Naturally when you're with me, baby translate

Everything comes Naturally, it comes Naturally translate

Ba-ba-baby translateYou are the thunder, and I *** the lightning translate

And I love the way you know who you are translate

And to me, it's exciting translate

When you know it's meant to be translate

Everything comes Naturally translate

It comes Naturally when you're with me, baby translate

Everything comes Naturally, it comes Naturally translate

Ba-ba-baby translate

Naturally, Naturally, Naturally, Naturally, Naturally translate

Ba-ba-baby translate

Naturally, Naturally, Naturally, Naturally, Naturally translate

Everything, baby, comes Naturally translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background