تصویر آهنگ Bad Liar از Selena Gomez

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Bad Liar از Selena Gomez

آلبوم: Bad Liar

👁 ٨٤٠
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرI was walking down the street the other day آن روز داشتم در خیابان راه می رفتم

Tryna distract myself سعی کردم حواسمو پرت کنم

But then I see your face اما بعد صورتت را می بینم

Oh wait, that's someone else اوه صبر کن اون یکی دیگه ست

Tryna play it coy سعی کردم با ناز بازیش کنم

Tryna make it disappear سعی کن ناپدیدش کنی

But just like the battle of Troy اما درست مثل نبرد تروا

There's nothing subtle here هیچ چیز ظریفی اینجا نیست

In my room there's a king size space در اتاق من یک فضای خیلی بزرگی وجود داره

Bigger than it used to be بزرگتر از قبل

If you want you can rent that place اگر بخواهی می تونی آن مکان رو اجاره کنی

Call me an amenity به من زنگ بزن

Even if it's in my dreams حتی اگر در رویاهای من باشه

Ooh you're taking up a fraction of my mind تو بخشی از ذهن من رو درگیر می کنی

Ooooh every time I watch you serpentine هر بار که تو را مارپیچ تماشا می کنم

دانلود آهنگ Bad Liar از Selena Gomez

Oh I'm tryin', I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم، تلاش می کنم، تلاش می کنم

I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

Oh tryin', I'm tryin', I'm tryin' اوه تلاش می کنم، من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

Not to think about you نه اینکه به تو فکر کنم

No, no, no, no نه،نه،نه

Not to think about you نه اینکه به تو فکر کنم

No, no, no, no نه،نه،نه

Oh I'm tryin', I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم، تلاش می کنم، تلاش می کنم

I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

Oh tryin', I'm tryin', I'm tryin' اوه تلاش می کنم، من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

Not to give in to you نه اینکه تسلیم تو باشم

No, no, no, no نه،نه،نه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Not to give in to you نه اینکه تسلیم تو باشم

No, no, no, no نه،نه،نه

With my feelings on fire با احساسات من در آتش

Guess I'm a Bad Liar حدس میزنم یه دروغ گوی بدم

I see how your attention builds من می بینم که چگونه توجه تو جلب می شود

It's like looking in a mirror مثل نگاه کردن در آینه است

Your touch like a happy pill لمسات مثل یه قرص شادی زاست

But still all we do is fear اما هنوز هم تنها کاری که می کنیم ترسیدنه

What could possibly happen next? در آینده چه اتفاقی می تواند بیفتد؟

Can we focus on the love? آیا می توانیم روی عشق تمرکز کنیم؟

Paint my kiss across your chest بوسه ام را روی سینه ات نقاشی کن

Be the art, I'll be the brush استاد هنر باش، من قلم مو خواهم بود

Ooh you're taking up a fraction of my mind تو بخشی از ذهن من رو درگیر می کنی

Ooooh every time I watch you serpentine هر بار که تو را مارپیچ تماشا می کنم

Oh I'm tryin', I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم، تلاش می کنم، تلاش می کنم

I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

Oh tryin', I'm tryin', I'm tryin' اوه تلاش می کنم، من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

Not to think about you نه اینکه به تو فکر کنم

No, no, no, no نه،نه،نه

Not to think about you نه اینکه به تو فکر کنم

No, no, no, no نه،نه،نه

Oh I'm tryin', I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم، تلاش می کنم، تلاش می کنم

I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

Oh tryin', I'm tryin', I'm tryin' اوه تلاش می کنم، من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

Not to give in to you نه اینکه تسلیم تو باشم

متن آهنگ Bad Liar از Selena Gomez

No, no, no, no نه،نه،نه

Not to give in to you نه اینکه تسلیم تو باشم

No, no, no, no نه،نه،نه

With my feelings on fire با احساسات من در آتش

Guess I'm a Bad Liar حدس میزنم یه دروغ گوی بدم

And oh baby let's make reality, actuality, a reality و اوه عزیزم، بیا واقعیت، واقعیت رو به واقعیت تبدیل کنیم

Oh baby let's make reality, actuality, a reality اوه عزیزم بیا واقعیت، واقعیت، واقعیت رو بسازیمOh, oh, I'm tryin', I'm tryin', I'm tryin' تلاش می کنم، من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

Oh tryin', I'm tryin', I'm tryin' اوه تلاش می کنم، من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

Not to think about you نه اینکه به تو فکر کنم

No, no, no, no نه،نه،نه

Not to think about you نه اینکه به تو فکر کنم

No, no, no, no نه،نه،نه

Oh I'm tryin', I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم، تلاش می کنم، تلاش می کنم

I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

Oh tryin', I'm tryin', I'm tryin' اوه تلاش می کنم، من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

I'm tryin', I'm tryin' من تلاش می کنم،من تلاش می کنم

Not to give in to you نه اینکه تسلیم تو باشم

No, no, no, no نه،نه،نه

Not to give in to you نه اینکه تسلیم تو باشم

No, no, no, no نه،نه،نه

With my feelings on fire با احساسات من در آتش

Guess I'm a Bad Liar حدس میزنم یه دروغ گوی بدم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background