تصویر آهنگ No Lie از Sean Paul Dua Lipa

دانلود + متن + ترجمه آهنگ No Lie از Sean Paul Dua Lipa

👁 ١٦٥٠٥
امتیاز ٧.٢ از ١٣ نظرFeel your eyes, they all over me چشمات رو احساس کن، اونا به من خیره شدن

Don't be shy, take control of me خجالت نکش، کنترل من رو به دست بگیر

Get the vibe, it's gonna be lit tonight سر و صدا کن ، امشب قراره روشن بشه

Baby girl, yuh a carry ten ton a phatness, gimme some a' dat دختر ناز كرده ان انرژي تو صدأت داري بده بهم يكم از اونا

Mixed wid the badness, look how she hot با بدی مخلوط شد، نگاه کنید که چقدر داغ است

Shaped like goddess, but a nah jus dat بدنش مثل یه الهه میمونه ولی فقط این نیست

Is a good piece 'a mentals under di cap translate

Hot piece of frame an mi love how yuh trod translate

Watching every step 'a di pepper deh whe yuh got translate

Stayin' in ma brain, memory cyah detach translate

Mainly my aim is to give you this love translate

Hypnotic, the way you move هیپنوتیزم، نحوه حرکت تو

Let me acknowledge the way you do اجازه دهید روش شما را تصدیق کنم

And I would not lie, baby you و من دروغ نمیگم، عزیزم تو

Beam me up like Scotty منو بلند کن مثل اسکاتی ( اسکاتی فک کنم یه بازیکنی چیزی باشه)

It's so hypnotic, the way you move این خیلی هیپنوتیزم کننده اس طوری که راه میری

That's why I wanted to get to you و این برای همینه که من تو رو می‌خوام

And I would not lie, baby you و من دروغ نمیگم، عزیزم تو

Move so hypnotic هیپنوتیزم کننده راه میری

No Lie-i-ie دروغ نمیگم

دانلود آهنگ No Lie از Sean Paul Dua Lipa

Gyal we never miss دختر ما هیچوقت از دست نمیدیم

Feel your eyes, they're all over me چشمات رو احساس میکنم اونا همه جای بدن منن

Don't be shy, take control of me خجالت نکش، کنترل من رو به دست بگیر

Get the vibe, it's gonna be lit tonight سر و صدا کن ، امشب قراره روشن بشه

Gyal we never miss, gyal we never miss دختر ما هیچ وقت از دست نمیدیم دختر ما هیچ وقت از دست نمیدیم

No li-i-i-ie دروغ نمیگم

Hypnotized, pull another one هیپنوتیزم شدم یکی دیگه پر کن ( یه لیوان دیگه ... )

It's alright, I know what you want اشکالی نداره، من میدونم چی می‌خوای

Get the vibe, it's gonna be lit tonight سر و صدا کن ، امشب قراره روشن بشه

Gyal we never miss, gyal we never miss دختر ما هیچ وقت از دست نمیدیم دختر ما هیچ وقت از دست نمیدیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

Feels how we do it احساس کن که چطور انجامش میدیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

Same suh we do it همین کارو میکنیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

Feels how we do it احساس کن که چطور انجامش میدیم

It's gonna be lit tonight امشب قراره روشن بشه

No li-i-ie دروغ نمیگم

Feels how we do it احساس کن که چطور انجامش میدیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

It's always how we do it همون‌طوری هست که همیشه انجامش میدادیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Feels how we do it احساس کن که چطور انجامش میدیم

It's gonna be lit tonight امشب قراره روشن بشه

No Lie-i-ie دروغ نمیگم

I'm so lit, so lit, my girl من خیلی روشنم،خیلی روشن،دخترم

Suh lemme see you roll it, roll it, my girl بزار ببینم تو رولش میکنی، رولش میکنی، دختر من

Now lemme see you bend and fold it translate

Now let mi bone it حالا بزار استخوانش کنم

And let mi own it, my girl و بزار مالک اون باشم، دختر من

Give yuh all the styles dat I have mastered translate

Hoist you up, baby girl, that's my word translate

Give you the good lovin' that is preferred translate

You deserve it, so don't be scared لیاقتش رو داری پس نترس

Hypnotic, the way you move هیپنوتیزم، نحوه حرکت تو

Let me acknowledge the way you do اجازه دهید روش شما را تصدیق کنم

And I would not lie, baby you و من دروغ نمیگم، عزیزم تو

Beam me up like Scotty منو بلند کن مثل اسکاتی ( اسکاتی فک کنم یه بازیکنی چیزی باشه)

It's so hypnotic, the way you move این خیلی هیپنوتیزم کننده اس طوری که راه میری

That's why I wanted to get to you و این برای همینه که من تو رو می‌خوام

And I would not lie, baby you و من دروغ نمیگم، عزیزم تو

Move so hypnotic هیپنوتیزم کننده راه میری

No Lie-i-ie دروغ نمیگم

Gyal never miss translate

Feel your eyes, they're all over me چشمات رو احساس میکنم اونا همه جای بدن منن

Don't be shy, take control of me خجالت نکش، کنترل من رو به دست بگیر

Get the vibe, it's gonna be lit tonight سر و صدا کن ، امشب قراره روشن بشه

Gyal we never miss, gyal we never miss دختر ما هیچ وقت از دست نمیدیم دختر ما هیچ وقت از دست نمیدیم

No li-i-i-ie دروغ نمیگم

Hypnotized, pull another one هیپنوتیزم شدم یکی دیگه پر کن ( یه لیوان دیگه ... )

It's alright, I know what you want اشکالی نداره، من میدونم چی می‌خوای

Get the vibe, it's gonna be lit tonight سر و صدا کن ، امشب قراره روشن بشه

Gyal we never miss, gyal we never miss دختر ما هیچ وقت از دست نمیدیم دختر ما هیچ وقت از دست نمیدیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

Feels how we do it احساس کن که چطور انجامش میدیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

It's always how we do it همون‌طوری هست که همیشه انجامش میدادیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

Feels how we do it احساس کن که چطور انجامش میدیم

It's gonna be lit tonight امشب قراره روشن بشه

No Lie-i-ie دروغ نمیگم

Feels how we do it احساس کن که چطور انجامش میدیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

متن آهنگ No Lie از Sean Paul Dua Lipa

It's always how we do it همون‌طوری هست که همیشه انجامش میدادیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

Feels how we do it احساس کن که چطور انجامش میدیم

It's gonna be lit tonight امشب قراره روشن بشه

No Lie-i-ie دروغ نمیگم

Shake dat body, lemme see you just do it بدنتو تکون بده، بزار ببینیم تو فقط این کارو انجام میدی

Give dem hundred percent صد در صد به اونا بده

No Lie-i-ie دروغ نمیگم

Move dat body, lemme see you just do it این بدن و تکون بده ، بزار ببینم فقط داری انجامش میدی

Girl go on represent دختر برو نمایندگی کن

No Lie-i-ie دروغ نمیگم

Shake dat body, lemme see you just do it بدنتو تکون بده، بزار ببینیم تو فقط این کارو انجام میدیTo the fullest extent به بیشترین اندازه

No Lie-i-ie دروغ نمیگم

Move dat body, lemme see you just do it این بدن و تکون بده ، بزار ببینم فقط داری انجامش میدی

Girl you're magnificent دختر تو عالی ای

No Lie-i-ie دروغ نمیگم

Feel your eyes, they're all over me چشمات رو احساس میکنم اونا همه جای بدن منن

Don't be shy, take control of me خجالت نکش، کنترل من رو به دست بگیر

Get the vibe, it's gonna be lit tonight سر و صدا کن ، امشب قراره روشن بشه

Gyal we never miss, gyal we never miss دختر ما هیچ وقت از دست نمیدیم دختر ما هیچ وقت از دست نمیدیم

No li-i-i-ie دروغ نمیگم

Hypnotized, pull another one هیپنوتیزم شدم یکی دیگه پر کن ( یه لیوان دیگه ... )

It's alright, I know what you want اشکالی نداره، من میدونم چی می‌خوای

Get the vibe, it's gonna be lit tonight سر و صدا کن ، امشب قراره روشن بشه

Gyal we never miss, gyal we never miss دختر ما هیچ وقت از دست نمیدیم دختر ما هیچ وقت از دست نمیدیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

Feels how we do it احساس کن که چطور انجامش میدیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

It's always how we do it همون‌طوری هست که همیشه انجامش میدادیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

Feels how we do it احساس کن که چطور انجامش میدیم

It's gonna be lit tonight امشب قراره روشن بشه

No Lie-i-ie دروغ نمیگم

Feels how we do it احساس کن که چطور انجامش میدیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

It's always how we do it همون‌طوری هست که همیشه انجامش میدادیم

No li-i-ie دروغ نمیگم

Feels how we do it احساس کن که چطور انجامش میدیم

It's gonna be lit tonight امشب قراره روشن بشه

No Lie-i-ie دروغ نمیگم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود


پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background