متن آهنگ Gole Hassrat از Sattar

آلبوم: Bani

👁 ٧٥مرا زیبا پرستی

داده عشق و داده مستی

رنج هستی برده از یادم

ندارم ترسی از غم

تا که هردم می رسد عشقش به فریادم

ندارم ترسی از غم

تا که هردم می رسد عشقش به فریادم

چو او را می پرستم

در کنار هر که هستم

نقش سنگم سرد و خاموشم

به غیر از یاد او هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم

به غیر از یاد او هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تو آنی خدایا

که دانی خدایا

کسی که در همه وجودم بود ز یاد او نشانی

نکرده یک دم از محبت به من نگاه مهربانی

مرا زیبا پرستی

داده عشق و داده مستی

رنج هستی برده از یادم

ندارم ترسی از غم

متن آهنگ Gole Hassrat از Sattar

تا که هردم می رسد عشقش به فریادم

ندارم ترسی از غم

تا که هردم می رسد عشقش به فریادمچو او را می پرستم

در کنار هر که هستم

نقش سنگم سرد و خاموشم

به غیر از یاد او هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم

به غیر از یاد او هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم

به غیر از یاد او هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background