تصویر آهنگ Lost Boy از Ruth B.

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Lost Boy از Ruth B.

پسر گمشده

👁 ٦٥٨٩
امتیاز ٩.٠ از ٤ نظر[Verse 1] بخش اول

There was a time when I was alone یه زمانی بود که واقعا تنها بودم

No where to go and no place to call home نه هیچ جایی برای رفتن، نه جایی که بشه بهش گفت خونه

My only friend was the man in the moon تنها دوست من همون مرد درون ماه بود

And even sometimes he would go away too بعضی وقتها اونم می رفت

Then one night, as I closed my eyes یک شب وقتی چشمهامو بسته بودم

I saw a shadow flying high یه سایه دیدم که بالا پرواز می کرد

He came to me with the sweetest smile اون با یه لبخند قشنگ و شیرین اومد پیش من !:)

Told me he wanted to talk for a while بهم گفت که می خواد یه مدتی (یه زمان کوتاهی)باهام حرف بزنه

He said Peter Pan that's what they call me گفت:پیتر پن چیزیه که صدام می کنن(اسمم پیترپنه)

I promise that you'll never be lonely بهت قول می دم هیچ وقت تنها نمونی

And ever since that day... و از اون موقع به بعد....

دانلود آهنگ Lost Boy از Ruth B.

[Chorus] translate

I *** a Lost Boy from Neverland من یه پسر گم‌ شدم از Neverland (اشاره به سرزمین تو کارتون پیترپن) یا همون سرزمین پوچ‌ و هیچ

Usually hanging out with Peter Pan بیشتر وقتمو‌ با پیترپن می گذرونم

And when we're bored we play in the Woods و وقتی حوصلمون سر میره در جنگل بازی میکنیم

Always on the run from Captain Hook بیشتر وقتا درحال فرار از کاپیتان هوک هستیم

Run run Lost Boy, they say to me اونا به من میگن فرار کن فرار کن پسر گمشده

Away from all of reality دور از همه واقعیت ها

Neverland is home to Lost Boys like me نِوِرلَند، خونه‌ایه برای پسرای گمشده مثل من

And Lost Boys like me are free و پسرای گم شده ای مثل من ازادن

Neverland is home to Lost Boys like me نِوِرلَند، خونه‌ایه برای پسرای گمشده مثل من

And Lost Boys like me are free و پسرای گم شده ای مثل من ازادن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

[Verse 2] translate

He sprinkled me in pixie dust and told me to believe او روی من گرد جادویی ریخت و به من گفت که باور داشته باشم

Believe in him and believe in me او و خودم رو باور کنم

Together we will fly away in a cloud of green با هم پرواز خواهیم کرد در ابرهای سبز

To your beautiful destiny به سوی مقصد زیبای تو

As we soared above the town that never loved me همانطور که بر فراز شهری که هرگز مرا دوست نداشت اوج گرفتیم

I realized I finally had a family فهمیدم که آخر صاحب خانواده شدم

Soon enough we reached Neverland خیلی زود ما به Neverland رسیدیم

Peacefully my feet hit the sand با آرامش پاهایم شنها را لمس کرد

And ever since that day... و از اون موقع به بعد....

[Chorus] translate

I *** a Lost Boy from Neverland من یه پسر گم‌ شدم از Neverland (اشاره به سرزمین تو کارتون پیترپن) یا همون سرزمین پوچ‌ و هیچ

Usually hanging out with Peter Pan بیشتر وقتمو‌ با پیترپن می گذرونم

And when we're bored we play in the Woods و وقتی حوصلمون سر میره در جنگل بازی میکنیم

Always on the run from Captain Hook بیشتر وقتا درحال فرار از کاپیتان هوک هستیم

Run run Lost Boy, they say to me اونا به من میگن فرار کن فرار کن پسر گمشده

Away from all of reality دور از همه واقعیت ها

Neverland is home to Lost Boys like me نِوِرلَند، خونه‌ایه برای پسرای گمشده مثل من

And Lost Boys like me are free و پسرای گم شده ای مثل من ازادن

Neverland is home to Lost Boys like me نِوِرلَند، خونه‌ایه برای پسرای گمشده مثل من

And Lost Boys like me are free و پسرای گم شده ای مثل من ازادن

متن آهنگ Lost Boy از Ruth B.

[Bridge] translate

Peter Pan, Tinker Bell, Wendy Darling پیترپن،تینکربل،وندی دارلینگ

Even Captain Hook you are my perfect story book حتی تو کاپیتان هوک؛ شما داستان فوق العاده ی من هستید

Neverland I love you so, you are now my home sweet home نورلند (سرزمین هیچ) من خیلی دوستت دارم. تو حالا خونه ی شیرین من

Forever a Lost Boy at last بالاخره برای همیشه یک پسر گمشده

Peter Pan, Tinker Bell, Wendy Darling پیترپن،تینکربل،وندی دارلینگEven Captain Hook you are my perfect story book حتی تو کاپیتان هوک؛ شما داستان فوق العاده ی من هستید

Neverland I love you so, you are now my home sweet home نورلند (سرزمین هیچ) من خیلی دوستت دارم. تو حالا خونه ی شیرین من

Forever a Lost Boy at last بالاخره برای همیشه یک پسر گمشده

And for always I will say... و من همیشه خواهم گفت:

[Chorus] translate

I *** a Lost Boy from Neverland من یه پسر گم‌ شدم از Neverland (اشاره به سرزمین تو کارتون پیترپن) یا همون سرزمین پوچ‌ و هیچ

Usually hanging out with Peter Pan بیشتر وقتمو‌ با پیترپن می گذرونم

And when we're bored we play in the Woods و وقتی حوصلمون سر میره در جنگل بازی میکنیم

Always on the run from Captain Hook بیشتر وقتا درحال فرار از کاپیتان هوک هستیم

Run run Lost Boy, they say to me اونا به من میگن فرار کن فرار کن پسر گمشده

Away from all of reality دور از همه واقعیت ها

Neverland is home to Lost Boys like me نِوِرلَند، خونه‌ایه برای پسرای گمشده مثل من

And Lost Boys like me are free و پسرای گم شده ای مثل من ازادن

Neverland is home to Lost Boys like me نِوِرلَند، خونه‌ایه برای پسرای گمشده مثل من

And Lost Boys like me are free و پسرای گم شده ای مثل من ازادن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background