تصویر آهنگ World Peace از Rihanna

دانلود + متن آهنگ World Peace از Rihanna

آلبوم: BOOM.

👁 ٢٧١Du du du du du du translate

Du du du du du du translate

In a perfect world translate

We would make love over war translate

With our hands in the air translate

Got no problems, no care, oh no translate

Oh, no! translate

Oh, America! translate

دانلود آهنگ World Peace از Rihanna

Moving down to Africa translate

We keep singing translate

Now the world translate

Spining round and round translate

And round, and round, and round, and round translate

We will dance in the rain, despite of all the pain translate

What the world really needs is to feel love again translate

In a world that it needs to feel love again yeah oooh translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Oh, oooh, oh, oooh translate

Oh, oooh, oh, oooh translate

Oh, oooh, oh, oooh translate

And round, and round translate

And round, and round translate

In a perfect world translate

There would be no lonely ones translate

We would keep our hands in the air translate

Got no problems, no care, oh no translate

Oh, no! translate

So London to Japan translate

Every woman, boy translate

Turn it man! translate

Come on, come dance with me, yeah translate

We will dance in the rain, despite of all the pain translate

What the world really needs is to feel love again translate

متن آهنگ World Peace از Rihanna

In a world that it needs to feel love again, yeah, oooh translate

Oh, oooh, oh, oooh translate

Oh, oooh, oh, oooh translate

Oh, oooh, oh, oooh translate

And round, and round translate

And round, and round translateAnd round, and round translate

We will dance in the rain, despite of all the pain translate

What the world really needs is to feel love again translate

In a world that it needs to feel love again, yeah, oooh translate

Oh, oooh, oh, oooh translate

Oh, oooh, oh, oooh translate

Oh, oooh, oh, oooh translate

And round, and round translate

And round, and round translate

And round, and round translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background