تصویر آهنگ Towards the Sun از Rihanna

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Towards the Sun از Rihanna

👁 ١٤٣٢
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرTurn your face Towards the Sun صورتت رو به سمت خورشید بچرخون @Igeuri_tang

Let the shadows fall behind you بزار سایه ها پشت سرت بیوفتند [email protected]

Don't look back, just carry on به عقب نگاه نکن. فقط ادامه بده [email protected]

And the shadows will never find you و سایه ها هیچ وقت نمیتونن پیدات بکنن [email protected]

Turn your face Towards the Sun صورتت رو به سمت خورشید بچرخون @Igeuri_tang

Let the shadows fall behind you بزار سایه ها پشت سرت بیوفتند [email protected]

Don't look back, just carry on به عقب نگاه نکن. فقط ادامه بده [email protected]

And the shadows will never find you و سایه ها هیچ وقت نمیتونن پیدات بکنن [email protected]

دانلود آهنگ Towards the Sun از Rihanna

Lost in the rocky road گمشده در جاده خاکی

Got lost in the promise of a love I never know توی قول عشقی که هرگز نمی شناختم گم شدم

Shadows chase me far from home سایه ها من را تا دور از خانه دنبال کردند

I remember when my heart was filled with gold من روزی را که قلبم از طلا پر بود یادمه

And you knew I've been burned, I've been burned, I've been burned و شما می دونستید من سوخته بودم، من سوخته بودم، من سوخته بودم

You see me lose control شما دیدید که من کنترلم را از دست دادم

It's not worth, it's not worth, it's not worth ارزشش رو نداشت، ارزشش رو نداشت، ارزشش رو نداشت

My soul روح من

Turn your face Towards the Sun صورتت رو به سمت خورشید بچرخون @Igeuri_tang

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Let the shadows fall behind you بزار سایه ها پشت سرت بیوفتند [email protected]

Don't look back, just carry on به عقب نگاه نکن. فقط ادامه بده [email protected]

And the shadows will never find you و سایه ها هیچ وقت نمیتونن پیدات بکنن [email protected]

Lost my faith in trust ایمانم رو به اعتماد از دست دادم

You and I know gold long turn to rust من و تو ميدونيم طلا طولاني به زنگ زدن تبديل ميکنه

I still swear that we can reign من هنوز قسم ميخورم که ميتونيم سلطنت کنيم

Like the kings and queens of better yesterdays مثل پادشاهان و ملکه های دیروزها

Don't you know I've been burned, translate

I've been burned, I've been burned translate

You see me lose control شما دیدید که من کنترلم را از دست دادم

It's not worth, it's not worth, it's not worth ارزشش رو نداشت، ارزشش رو نداشت، ارزشش رو نداشت

My soul روح من

Turn your face Towards the Sun صورتت رو به سمت خورشید بچرخون @Igeuri_tang

Let the shadows fall behind you بزار سایه ها پشت سرت بیوفتند [email protected]

Don't look back, just carry on به عقب نگاه نکن. فقط ادامه بده [email protected]

And the shadows will never find you و سایه ها هیچ وقت نمیتونن پیدات بکنن [email protected]

متن آهنگ Towards the Sun از Rihanna

We're gonna go ما ميخوايم بريم

We're gonna go ما ميخوايم بريم

We're gonna run to ما ميخوايم فرار کنيم

Where you get to the edge of the night ما به لبه شب می رسیدیم

This time you'll face the sky اين بار با آسمون روبرو ميشيTurn your face Towards the Sun صورتت رو به سمت خورشید بچرخون @Igeuri_tang

Let the shadows fall behind you بزار سایه ها پشت سرت بیوفتند [email protected]

Don't look back, just carry on به عقب نگاه نکن. فقط ادامه بده [email protected]

And the shadows will never find you و سایه ها هیچ وقت نمیتونن پیدات بکنن [email protected]

Turn your face Towards the Sun صورتت رو به سمت خورشید بچرخون @Igeuri_tang

Let the shadows fall behind you بزار سایه ها پشت سرت بیوفتند [email protected]

Don't look back, just carry on به عقب نگاه نکن. فقط ادامه بده [email protected]

And the shadows will never find you و سایه ها هیچ وقت نمیتونن پیدات بکنن [email protected]

Turn your face Towards the Sun صورتت رو به سمت خورشید بچرخون @Igeuri_tang

Let the shadows fall behind you بزار سایه ها پشت سرت بیوفتند [email protected]

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background