متن آهنگ Russian Roulette (Chew Fu Black Russian fix) از Rihanna

👁 ٥١Take a breath, take it deep translate

"Calm yourself," he says to me translate

If you play, you play for keeps translate

Take the gun and count to three translate

I’m sweating now, moving slow

No time to think, my turn to go translate

And you can see my heart beating translate

You can see it through my chest translate

Said I’m terrified but I’m not leaving

I know that I must pass this test translate

So just pull the trigger translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Say a prayer to yourself translate

He says, "Close your eyes" translate

Sometimes it helps translate

And then I get a scary thought translate

That he’s here, means he’s never lost

And you can see my heart beating translate

You can see it through my chest translate

Said I’m terrified but I’m not leaving

I know that I must pass this test translate

So just pull the trigger translate

Pull the trigger translate

متن آهنگ Russian Roulette (Chew Fu Black Russian fix) از Rihanna

And you can see my heart translate

Said I’m terrifiedAnd you can see my heart beating translate

Ouh-oh, you can see it through my chest translate

Said I’m terrified but I’m not leaving, no

I know that I must pass this test translate

So just pull the trigger translate

[*Gunshot*] translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background