متن آهنگ Rude Boy (Chew Fu Bumbaclot fix) از Rihanna

👁 ١٤٨
امتیاز ٥.٠ از ١ نظرCome *** rude boy, boy translate

Can you get it up translate

Come *** rude boy, boy translate

Is you big enough translate

Take it, take it translate

Baby, baby translate

Take it, take it translate

Love me, love me translate

Come *** rude boy, boy translate

Can you get it up translate

Come *** rude boy, boy translate

Is you big enough translate

Take it, take it translate

Baby, baby translate

Take it, take it translate

Love me, love me translate

Tonight translate

I'mma let you be the captain translate

Tonight translate

I'mma let you do your thing, yeah translate

Tonight translate

I'mma let you be a rider translate

Giddy up translate

Giddy up translate

Giddy up, babe translate

Tonight translate

I'mma let it be fire translate

Tonight translate

I'mma let you take me higher translate

Tonight translate

Baby we can get it on, yeah translate

we can get it on, yeah translate

Do you like it boy translate

I wa-wa-want translate

What you wa-wa-want translate

Give it to me baby translate

Like boom, boom, boom translate

What I wa-wa-want translate

Is what you wa-wa-want translate

Na, na-aaaah translate

Come *** rude boy, boy translate

Can you get it up translate

Come *** rude boy, boy translate

Is you big enough translate

Take it, take it translate

Baby, baby translate

Take it, take it translate

Love me, love me translate

Come *** rude boy, boy translate

Can you get it up translate

Come *** rude boy, boy translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Is you big enough translate

Take it, take it translate

Baby, baby translate

Take it, take it translate

Love me, love me translate

Tonight translate

I'mma give it to you harder translate

Tonight translate

I'mma turn your body out translate

Relax translate

Let me do it how I wanna translate

If you got it translate

I need it translate

And I'mma put it down translate

Buckle up translate

I'mma give it to you stronger translate

Hands up translate

We can go a little longer translate

Tonight translate

I'mma get a little crazy translate

Get a little crazy, baby translate

Do you like it boy translate

I wa-wa-want translate

What you wa-wa-want translate

Give it to me baby translate

Like boom, boom, boom translate

What I wa-wa-want translate

Is what you wa-wa-want translate

Na, na-aaaah translate

Come *** rude boy, boy translate

Can you get it up translate

Come *** rude boy, boy translate

Is you big enough translate

Take it, take it translate

Baby, baby translate

Take it, take it translate

Love me, love me translate

Come *** rude boy, boy translate

Can you get it up translate

Come *** rude boy, boy translate

Is you big enough translate

Take it, take it translate

Baby, baby translate

Take it, take it translate

Love me, love me translate

I like the way you touch me there translate

I like the way you pull my hair translate

Babe, if I don't feel it I ain't faking translate

No, no translate

I like when you tell me kiss it there translate

متن آهنگ Rude Boy (Chew Fu Bumbaclot fix) از Rihanna

I like when you tell me move it there translate

So giddy up translate

Time to giddy up translate

You say you're a rude boy translate

Show me what you got now translate

Come *** right now translate

Take it, take it translate

Baby, baby translate

Take it, take it translate

Love me, love me translate

Come *** rude boy, boy translate

Can you get it up translate

Come *** rude boy, boy translateIs you big enough translate

Take it, take it translate

Baby, baby translate

Take it, take it translate

Love me, love me translate

Come *** rude boy, boy translate

Can you get it up translate

Come *** rude boy, boy translate

Is you big enough translate

Take it, take it translate

Baby, baby translate

Take it, take it translate

Love me, love me translate

Love me translate

Love me translate

Love me translate

Love me translate

Love me translate

Love me translate

Take it, take it translate

Baby, baby translate

Take it, take it translate

Love me, love me translate

Love me translate

Love me translate

Love me translate

Love me translate

Love me translate

Love me translate

Take it, take it translate

Baby, baby translate

Take it, take it translate

Love me, love me translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background