تصویر آهنگ Love On The Brain از Rihanna

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Love On The Brain از Rihanna

👁 ٤٣٩And you got me like oh translate

What you want from me? translate

(What you want from me?) translate

And I tried to buy your pretty heart translate

But the price too high translate

Baby you got me like oh translate

You love when I fall apart translate

(Fall apart) translate

So you can put me together translate

And throw me against the wall translate

Baby you got me like ah, ah translate

دانلود آهنگ Love On The Brain از Rihanna

Don't you stop loving me translate

(Loving me) translate

Don't quit loving me translate

(Loving me) translate

Just start loving me translate

(Loving me) translate

Oh, and babe I'm fist fighting with fire translate

Just to get close to you translate

Can we burn something babe? translate

And I run for miles just to get a taste translate

Must be Love On The Brain عشق روی مغز

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

That's got me feeling this way translate

(Feeling this way) translate

It beats me black and blue but it *** me so good translate

And I can't get enough translate

Must be Love On The Brain, yeah عشق روی مغز

And it keeps cursing my name translate

(Cursing my name) translate

No matter what I do translate

I'm no good without you translate

And I can't get enough translate

Must be Love On The Brain عشق روی مغز

Then you keep loving me translate

Just love me, yeah, just love me translate

All you need to do is love me, yeah translate

Got me like ah-ah-ah-ow translate

I'm tired of being played like a violin translate

What do I gotta do to get in your motherfuckin' heart? translate

Baby you got me like I-i-i-i-i-i-i-i-i-hiii, woo I-i-i-i-i-i-i-i-i-hiii translate

Don't you stop loving me translate

(Loving me) translate

Don't quit loving me translate

متن آهنگ Love On The Brain از Rihanna

(Loving me) translate

Just start loving me translate

(Loving me) translate

Oh, and babe I'm fist fighting with fire translate

Just to get close to you translate

Can we burn something babe? translate

And I run for miles just to get a taste translateMust be Love On The Brain عشق روی مغز

That's got me feeling this way translate

(Feeling this way) translate

It beats me black and blue translate

But it *** me so good translate

And I can't get enough translate

Must be Love On The Brain عشق روی مغز

And it keeps cursing my name translate

(Cursing my name) translate

No matter what I do translate

I'm no good without you translate

And I can't get enough translate

Must be Love On The Brain عشق روی مغز

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background