متن آهنگ Diamonds (Dave Aude 100 edit) از Rihanna

آلبوم: Diamonds

👁 ٨٦Shine bright like a diamond translate

Shine bright like a diamond translate

Find light in the beautiful sea translate

I choose to be happy translate

You and I, you and I translate

We're like diamonds in the sky translate

You're a shooting star translate

I see a vision of ecstasy translate

When you hold me, I'm alive translate

We're like diamonds in the sky translate

I knew that we'd become one right away translate

Oh, right away translate

At first sight I felt the energy of sun rays translate

I saw the life inside your eyes translate

So, shine bright tonight translate

You and I translate

We're beautiful, like diamonds in the sky translate

Eye to eye translate

So alive translate

We're beautiful, like diamonds in the sky translate

Shine bright like a diamond translate

Shine bright like a diamond translate

Shining bright like a diamond translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

We're beautiful, like diamonds in the sky translate

Shine bright like a diamond translate

Shine bright like a diamond translate

Shining bright like a diamond translate

We're beautiful, like diamonds in the sky translate

Palms rise to the universe translate

As we moonshine and molly translate

Feel the warmth, we'll never die translate

We're like diamonds in the sky translate

You're a shooting star translate

I see a vision of ecstasy translate

When you hold me, I'm alive translate

We're like diamonds in the sky translate

At first sight I felt the energy of sun rays translate

I saw the life inside your eyes translate

So, shine bright tonight translate

You and I translate

We're beautiful, like diamonds in the sky translate

Eye to eye translate

So alive translate

We're beautiful, like diamonds in the sky translate

Shine bright like a diamond translate

Shine bright like a diamond translate

متن آهنگ Diamonds (Dave Aude 100 edit) از Rihanna

Shining bright like a diamond translate

We're beautiful, like diamonds in the sky translate

Shine bright like a diamond translate

Shine bright like a diamond translate

Shining bright like a diamond translate

We're beautiful, like diamonds in the sky translate

Shine bright like a diamond translateShine bright like a diamond translate

Shine bright like a diamond translate

So, shine bright tonight translate

You and I translate

We're beautiful, like diamonds in the sky translate

Eye to eye translate

So alive translate

We're beautiful, like diamonds in the sky translate

Shine bright like a diamond translate

Shine bright like a diamond translate

Shine bright like a diamond translate

Oh-oh, yeah translate

Shine bright like a diamond translate

Shine bright like a diamond translate

Shine bright like a diamond translate

Shine bright like a diamond translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background